جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
مستند دیلمان بهشت نیاکان 01:30
سریال دیوار به دیوار 02:10
مستند میراث 03:00
هشدار برای کبری 11 03:25
دل افروزان 04:00
باران رحمت 05:40
مستند می گیلان 06:10
تکرار ترنم بهار 07:00
هشدار برای کبری 11 08:10
فیلم کودک 09:00
تکرار باز باران با ترانه 11:40
مستند میراث 12:20
تکرار مانگه تاو 12:35
باران رحمت 13:10
سینمایی 13:30
مستند دیلمان بهشت نیاکان 15:10
هشدار برای کبری 11 16:00
مستند می گیلان 17:00
ارتباط های راهیان نور 17:40
سریال دیوار به دیوار 18:00
اخبار گیلان 20:00
مانگه تاو 20:30
مستند 22:10
باز باران با ترانه 23:00
مستند میراث 23:40