پخش زنده تلویزیون

 

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی دوشنبه 95 دقیقه

 • 01:05

  دلنواران 35 دقیقه

 • 01:40

  مستند سرزمین گیل 35 دقیقه

 • 02:15

  سریال قلبهای شکسته (تکرار) 45 دقیقه

 • 03:00

  نسیم سحری 85 دقیقه

 • 04:25

  ترتیل قرآن کریم 70 دقیقه

 • 05:35

  کیمیای سعادت 30 دقیقه

 • 06:05

  سریال در حاشیه 35 دقیقه

 • 06:40

  مستند سرزمین گیل 55 دقیقه

 • 07:35

  تفسیر قرآن 30 دقیقه

 • 08:05

  دلنوازان 40 دقیقه

 • 08:45

  انیمیشن 80 دقیقه

 • 10:05

  سریال در حاشیه 55 دقیقه

 • 11:00

  خانه مهر (زنده) 80 دقیقه

 • 12:20

  مستند بازگشت پرنده مهاجر 20 دقیقه

 • 12:40

  احکام 25 دقیقه

 • 13:05

  قرآن و اذان ظهر 25 دقیقه

 • 13:30

  لوجنک (تکرار) 30 دقیقه

 • 14:00

  کیمیای سعادت 35 دقیقه

 • 14:35

  ترتیل قرآن کریم 60 دقیقه

 • 15:35

  سینمایی 90 دقیقه

 • 17:05

  خانه مهر (تکرار) 80 دقیقه

 • 18:25

  سریال در حاشیه 35 دقیقه

 • 19:00

  اخبار گیلان 30 دقیقه

 • 19:30

  ماه مهربانی 150 دقیقه

 • 22:00

  سریال قلبهای شکسته 50 دقیقه

 • 22:50

  موسیقی تصویر محلی 10 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی 25 دقیقه

 • 23:25

  نگاه باران

 • 23:30

  سینمایی