پخش زنده تلویزیون

 

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی سه شنبه 95 دقیقه

 • 01:05

  دیار من گیلان 10 دقیقه

 • 01:15

  بسته گردشگری 60 دقیقه

 • 02:15

  سریال قلبهای شکسته (تکرار) 35 دقیقه

 • 02:50

  مجموعه پلیس قضایی 45 دقیقه

 • 03:35

  دلنواران 15 دقیقه

 • 03:50

  نیایش و اذان صبح 30 دقیقه

 • 04:20

  سرزمین سبز 20 دقیقه

 • 04:40

  حدیث سرو 40 دقیقه

 • 05:20

  مستند ریمیر در سرزمین شمالی 45 دقیقه

 • 06:05

  شکار لحظه ها 55 دقیقه

 • 07:00

  بسته گردشگری 70 دقیقه

 • 08:10

  سینمایی 70 دقیقه

 • 09:20

  پیام آموزشی کودکان 10 دقیقه

 • 09:30

  انیمیشن افسانه موزه ها 35 دقیقه

 • 10:05

  سریال در حاشیه (تکرار) 55 دقیقه

 • 11:00

  خانه مهر (زنده) 85 دقیقه

 • 12:25

  مستند بومی 35 دقیقه

 • 13:00

  نیایش و اذان ظهر 30 دقیقه

 • 13:30

  لوجنک (تکرار) 30 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی 95 دقیقه

 • 15:35

  عروسکی آقاجون 20 دقیقه

 • 15:55

  انیمیشن افسانه های ملل 25 دقیقه

 • 16:20

  کاوش 20 دقیقه

 • 16:40

  یک نگاه 25 دقیقه

 • 17:05

  خانه مهر (تکرار) 85 دقیقه

 • 18:30

  سریال در حاشیه 55 دقیقه

 • 19:25

  خزان 35 دقیقه

 • 20:00

  اخبار گیلان و اذان مغرب 60 دقیقه

 • 21:00

  لوجنک 25 دقیقه

 • 21:25

  سینمایی 65 دقیقه

 • 22:30

  سینما پشت پرده 20 دقیقه

 • 22:50

  موسیقی تصویر محلی 10 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی 25 دقیقه

 • 23:25

  نگاه باران

 • 23:30

  سینمایی