حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

سه رنگ پرچم (اتحاد ملی) - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

04:45
03:51
03:23
04:11
02:07
01:40
03:16
01:53
04:44
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

 

گول به گول                                           گل به گل

تي خاك پوره شقايقه                                 خاكت پر از شقايق است

بي قراره هميشه                                     هميشه بي قرار است

اوني كي تي عاشقه                                  كسي كه عاشق توست

گوشه گوشه همه جا                                در گوشه و كنار همه جا

شهيدانه يادگار                                        يادگار شهيدان است

نها  تي سينه مييان                                  در سينه تو هست

تا كي چرخه روزگار                                 تا كه چرخ روزگار مي گردد

اوي وطن فدا ببم                                     اي وطن فداي

تي او نام پاكه  ره                                    نام پاكت شوم

بوگو مي جانه فادم                                   بگو تا جانم را فدايت كنم

تي ئي موشته خاكه ره                              براي يك مشت خاك پاكت

پا به پا يو دس بدس                                 هم قدم و دست در دست

تا دره امره نفس                                     تا نفس در بدن داريم

همديليم و همصدا                            همدل و همصدا هستيم

ئي ساييم تي دس فارس                                      در كنار هستيم

تا تو شادي بداري                                    تا كه تو شادي داشته باشي

دس بسر كونيم غما                                  غم ها را دور مي ريزيم

بريمي به آسمان                                      و به آسمان

تي سه رنگه پرچما                                  پرچم سه رنگ ما را مي افرازيم

اوي وطن فدا ببم                                     اي وطن فداي

تي او نام پاكه  ره                                    نام پاكت شوم

بوگو مي جانه فادم                                   بگو تا جانم را فدايت كنم

تي ئي موشته خاكه ره                              براي يك مشت خاك پاكت