حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۷

زندگی دوست بدار - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:17
04:45
03:51
03:23
04:11
02:07
01:40
03:16
01:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

تی دیله بال وپربدن / کی بشه هرجا بموجه

بر دلت بال پروازی بده / تا که به هرگوشه ای گردش کند

هم خوشی اَمره شادمان / هم غمَ اَمره بسوجه

همراه با خوشی شاد شود / و با بد و خوب زندگي بسازد

ايته چوم خوابه زندگي / كي ناره هيچجور بهانه

زندگی اندازه يك چشم بستن است / كه هيچ بهانه اي ندارد

اون بوگذشته سالانه کی دِ / تی ور نمانه

حکایت آن سالیان رفته است / که دیگردر کنار تو نمی ماند

تو كي ا دو روزه عمرجه / داري نام و نيشاني

تو كه در اين دو روزه عمر / نام و نشاني داري بدان كي

هاچین بدس نامو / تی زندگانی

بدان که بیهوده بدست تو نیامده است / این زندگی

خودا عشقه مره تو اگه / تانی باقی بمانی

با عشق خدا تو اگر / بتوانی باقی بمانی

دِ تِره فرقی ناره / پیری یا كي جوانی

دیگر برایت فرقی نخواهد داشت / پیری و یا كه جوانی

تی درجکه بازه کون / نسیمَ کی راهدواره

پنجره ات رابگشا / نسیم در حال گذر است

بازم تماشا بوکون / بهار تی راه سر گول کاره

باز هم تماشا کن / بهار را که بر سرراهت گل میکارد

بیدین تی چومه مره / تی امروز و فردایه

با چشمهایت بنگر / امروز و فردایت را

به جا باور تی دیله دورون / شُکر خودایه

در درون دلت بجا بیاور / شکر خدای بزرگ را

تي ديل كي آئينه يه / سيوا جه هر كينه يه

دلت که آیینه است / دور از هر کینه و دشمنی است

عشقه مره زنده یه / در اَ زمانه

همواره با عشق زنده است / در این عصرو زمانه

غورصه یه دیمه بنه / کی ناامید شیطانه

غصه ها را کنار بگذار / که ناامید شیطان است

پیدا بوکون تی رایه / به هر نیشانه

راه خود را پیدا کن / به هر نشانه ای