اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶

خسته ديل - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:16
01:53
04:44
03:14
02:27
03:58
03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

وقتی  آفتاب واکونه  خو...
متن شعر گيلان تره قوربان تره...
روز و شبان قطاره زندگی...
متن شعر تي نوم خوندنم دريا زنه...
متن شعر   ستاره آسمان...
متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

او زمان كه بي نشان -  خسته ديل و خسته جان     آن زمان كه بي نشان و دل و جان خسته

با امي دست دعا  -  ديل دهيم به آسمان               با دست دعا دل به آسمان مي دهيم

تره گيم  تي بنده ايم  -  به تي عشقه زنده ايم       به تو مي گوييم كه بنده ات هستيم و به عشق تو زنده ايم

سالان سال هنوز  -  جه تو ديل نكنده ايم            سالهاي سال هنوز از تو دل نكنده ايم

در اودنيا تويي بس  -  اي امي كسان كس           در اين دنيا تو بس هستي - اي همه كس ما

پا ك جه پا دكفته ايم  -  امي داد تو فارس            كاملا از پا افتاده ايم  و تو دست ما را بگير

جه چومان ارسو باريم - جز تو اميدي ناريم        از چشمان ما اشك سرازير است و جز تو اميدي نداريم

تنها زندگي ميان  -  اي خدا تره داريم                تنها در زندگي ،  خدا  تو را داريم

گرچه كي ايته تنيم  -    دم جه عاشقي زنيم         با آنكه يك تن داريم ، اما از عاشقي دم مي زنيم

امه ان زمانه جه  -   دوست امره دشمنيم           ما در اين زمانه با دوست دشمنيم

اما نيم غرق گناه  -  ايته گوم ببوسته راه            ما غرق گناه هستيم ،  كه راه را گم كرده ايم

تو امي دست بيگير  -  اي امي پشت و پناه          دست ما را بگير ، اي پشت و پناه ما

گرچي زنده به دميم  -  بي خيال و بي غميم         گرچه زنده به دمي هستيم ، ولي بي خيال و بي غم هستيم

بي تو ديل دوستيه  -   زرق و برق عالميم          بدون تو دل بسته زرق و برق دنيا هستيم

امه بشكسته پريم  -  ميل پرواز دارم                 ما شكسته ير هستيم ، ميل پرواز داريم

امره ياري بدن  -  جه ا كوگاه دواريم                 به ما ياري بده تا از اين سختي راه بگذريم