اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

حرکت - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

04:44
03:14
02:27
03:58
03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

روز و شبان قطاره زندگی...
متن شعر تي نوم خوندنم دريا زنه...
متن شعر   ستاره آسمان...
متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

علي پور حسن

 

خب بيدين دونيا محل گوذره                  خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره                           همراه غم و شادي مي گذرد

زندگي عين ايته چري زمين              زندگي مثل يك زمين كشت نشده است

واستي با تي دستان آباده كوني          بايد با دستانت آباد شود

مهرباني مره خانه بسازي                با مهرباني خانه بسازي

رو به شادماني درجك واكوني           به سوي شادماني پنجره را باز كني

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد

هرچي امروز بكاري فردا بيني          هرچه امروز بكاري فردا درو مي كني

واستي تي فردايه الان چاكوني          فردايت را بايد الان درست كني

واستي كه تي جاجه حركت بوكوني     بايد از جايت حركت كني

رخت سختيه به تي تن دوكوني          لباس سختي را بپوشي

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد

تا خودا اي ور وره  ستاريه               تا خدا  زنبيل بزرگي از ستاره را

نقره جه تشت آسمانه بواره              مانند نقره  از آسمان براي تو بريزد

حركت خو  امره  بركت آوره           حركت به همراه خود بركت مي آورد

بركت تره به حركت آوره               بركت ترا به حركت مي آورد

خب بيدين دونيا محل گوذره             خوب دنيا را ببين محل  گذر است

غم امره شادي امره گوذره              همراه غم و شادي مي گذرد