یک روز با اورژانس هوایی قم

پایگاه امداد هوایی اورژانس قم با هدف دسترسی سریع به مصدومین در شعاع 150 کیلومتری این پایگاه و انتقال مصدومینی که در صورت انتقال زمینی احتمال از دست رفتن آنها وجود دارد. در تابستان گذشته راه اندازی شد و تا کنون در 80 ماموریت امدادی شرکت داشته است.