گل محمدی

متن شعر

گیلکی برگردان فارسی
بی تو بشر اویره          ظلمت دس اسیره
خواب و خیاله مسته      جاهیل و بت پرسته
دیلبر و دیلدار تو          اون گول بی خار تو
آیه ترین آیه تو           خورشید بی سایه تو
ای گل محمدی
تا قیامت به امی دیل    تو دتابان تی نیگایا
امی دستانا بیگیر ، تا  پا بنم تی جای پایا
خنده به لب ، مردوم امره را کودی
مردومان چی مهروان نیگا کودی
جی دونیا دس جفا دیی
خون به جگر، وفا کودی
خدا دانه ، شباندروز
همه کسا دعا کودی
تی امره آسمان ایسه دس فارس
تو عقل دستا بنایی عشق دس
بخوان به دیل – تی ناما قوربان _ بخوان
گلان پیغمبری    ای گی پیغمبران


 
بشر بی تو ره گم کرده است و در چنگ ظلمت ها گرفتار
سرمست خواب ها خیال ها ، جاهل است و بت پرست
تو دلبر و دلدار مای ، تو آن گل بی خاری
تو برترین آیت خداوندی ، تو آن خورشیدی که سایه ندارد
ای گل محمدی
تا قیامت به دل ما نگاهت را بتابان
دست ما را بگیر تا رهرو راه تو باشیم
به تبسم با مردم همره می شدی
نگاهت به مردم سرشار از مهربانی بود
از دست دنیا جفا می دیدی
اما خون جگر جانب وفا را رها نمی کردی
خدا می داند که روز و شب
دعای خیرت را از کسی دریغ نمی کردی
با تو آسمان در دسترس انسان است
مه دست عقل را در دست عشق نهاده ای
بخوان در دل ها – فدای نام تو – بخوان
تو پیغمبر گل هایی ، ای گل پیغمبران