گاره سری

متن شعر

تي نوم خوندنم دريا زنه كول /  نامت را مي خوانم دريا موج مي زند

تي ورجي موندم دريا زنه كول / د ر كنارت مي مانم در موج مي زند

تي دردنه فوكونم ساحيل سر / دردهايت را به روي ساحل مي ريزم

مي ارسو شوندنم دريا زنه كول / اشكم را مي پاشم دريا موج مي زند

مي مار مره الله تي تي موندنه / مادرم براي من مانند ماه است

وختي مره گاره سري خوندنه  / وقتي كه برايم لالايي ( گاره سري ) مي خواند

از او وختي كه موجو ما سريتي / از وقتي كه مجمع ( سيني بزرگ) بر سر مي گرفتي

عزا دستونه مئن مي بال بيتي  /  و در دسته هاي عزاداري دستم را مي گرفتي

تي دردنه جما دم وروره مئن / دردهايت را در زنبيل بزرگ جمع كردم

الن دنم يه كو لباره دوبيتي / حالا به اندازه يك كوله بار دوبيتي دارم

مي مار مره الله تي تي موندنه /  مادرم براي من مانند ماه است

وختي مره گاره سري خوندنه /  وقتي كه برايم لالايي ( گاره سري ) مي خواند

دوبيتي درد بي درمون گونه / دوبيتي از دردهاي بي درمان مي گويد

مگه بونه تومانا بون ؟ نبونه / مگر مي شود كه تمام شود ؟ نمي شود

همش آتيش ، همش آتيش ، خودايا ! / هميشه آتش ، هميشه آتش ، خدايا !

نبو هيشكس كه مي سر او فوكونه ؟ /  كسي نبود كه بر سر من آب بريزد ؟

مي مار مره الله تي تي موندنه / مادرم براي من مانند ماه است

وختي مره گاره سري خوندنه / وقتي كه برايم لالايي ( گاره سري ) مي خواند