کمپوست

کمپوست کردن یعنی پوسیده شدن بیولوژیکی توده های مواد آلی زائد که در شرایط کنترل شده ای صورت می پذیرد .هدف از تولید کمپوست ایجاد یک محیط غذای یکنواخت حاوی خصوصیات لازم جهت رشد ونمو میسلیوم قارچ وعاری از هرگونه عوامل باکتریایی ، ویروسی می باشد .میسلیوم قارچ درانواع مختلفی از مواد گیاهی وکودهای حیوانی ، قادر به رشد ونمو می باشد که از ترکیب متناسب انگونه مواد با هم وگذراندن مراحل تجزیه وتخمیر ، ترکیبی یکنواخت بدست آمده که مملو از حشرات وموجودات ذره بینی می باشد بسیاری از این موجودات بطور مستقیم با میسلیوم قارچ برای دستیابی به مواد غذایی رقابت کرده ومانع رشد آن می شوند با تولید کمپوست ، بسیاری از موادغذایی مطلوب عوامل رقیب به تدریج حذف شده اما مواد غذایی مورد نیاز میسلیوم قارچ در یک منطقه خاص جمع آوری شده ومرور زمان ، بستر کاشت ، آماده پرورش قارچ می گردد .فرایند تولید کمپوست در سه مرحله انجام می شود :مرحله اولیه که چندروز طول می کشد وطی آن موادی که آسان می پوسند وقابل حلند ، پوسیده می شوند .مرحله اولیه که چندماه طول می کشد وطی آن دمای زیاد برای شکسته شدن سلولز لازم است مرحله نهایی که طی آن پوسیده شدن کاهش یافته ، دما کمتر می شود ومیکرو ارگانیزم ها دوباره  در مواد مستقر می شوند .مواد آلی که در ساخت کمپوست استفاده می شوند شامل برگ ، چمن های قیچی شده وباقیمانده های مواد آلی مانند تفاله ی چای ، کلش برنج ، زباله خانگی و... می باشند برای پرورش قارچ دکمه ای ، به مواد خاصی نیاز است تا بتوان ضمن تأمین موادغذایی مورد لزوم قارچ وتولید محصول مناسب ، امکان رقابت قارچ با سایر میکروارگانیسم ها را فراهم آورد در شیوه های سنتی پرورش قارچ خوراکی ، کود اسبی کمپوست شده ، مناسب ترین بیشتر قارچ را تشکیل می دهد .این بسترها قادر به تأمین مواد غذایی لازم مورد نیاز قارچ می باشند .به همین دلیل کاربرد وسیع آنها نتیجه بسیار مطلوبی خواهد داشت در حال حاضر از سایر مواد بویژه بقایای گیاهی ومواد زاید سلولزدار کارخانجات قند ، نیشکر ، چوب ، کاغذ ، روغن نباتی وغیره برای تهیه کمپوست قارچ در دنیا استفاده می شود ونتایج مطلوبی نیز برداشته است .

گوینده: پوران حاجتی