کله پز

کله پز کسی است که شغلش پختن وفروخت کله وپاچه های گوسفند به مقدار زیاد می باشد .پیشخوان دکان کله پزی را یک سکوی پهن کاشی کاری شده تشکیل می دهد طرف راست سکو برای ورودوخروج مراجعین باز است وطرف دیگر آن به دیوار چسبیده است .کوره واجاق در زیر سکو ساخته شده است ودودکش آن هم از زیر سطح سکو گذشته از لای دیوار به پشت بام راه می یابد .یک دیگ بزرگ روی کوره کار گذاشته شده ولبه آن به اندازه چهار انگشت از سطح سکو بیرون آمده است .در وسط سکو روی سوراخ اجاق یک مجمعه ی مسی قرار دارد ، ودر انتهای سکو نزدیک دیوار هم یک پاتیل کار گذاشته شده است که لبه آن همسطح سکو می باشد .از پشت پیشخوان قدری عقب تر ، دورتادور دکان سکوبندی شده وروی سکوها چند تکه حصیر یا زیلو پهن شده است .هر روز بعد اظهر پس از پایان ناهار ، تعدادی کله وپاچه پاک کرده از سلاخ خانه می آورند .شاگردها یکی یکی زوائدشان را می برند ومی شویند وبا آب وادویه در دیگ بار می کنند .صبح روز بعد که دکان باز می شود ، خود استاد کله پز یک لنگ به کمرش می بندد وبا آستین های ورمالیده پشت پیشخوان می ایستد چند عدد کله وپارچه را در مجمعه می چیند ، مغزشان را در ظرف جداگانه ای می ریزد زبان وچشم وپوزه وبناگوش ها را جدا می کند ، یکی از شاگردها پشت پاتیل ، کاسه ودوری ها را می شوید وبا آستری خشک می کند وکنار دست استاد می چیند .هر مشتری که وارد می شود به راهنمایی استاد روی سکو می نشیند .شاگردها یک کاسه خالی ونمکدان ونصف نان را با سینی جلویش می گذارد .مشتری مقداری نان در کاسه تریت می کند وبه شاگرد می دهد ومی گوید برایش یک یا دو تا زبان ، چشم و... بیاورد .شاگرد هم کاسه را جلوی استاد می گیرد که یک ملاقه آبگوشت رویش بریزد وآنچه سفارش داده درد وری می ریزد وبرایش می برد .

کاری از پوران حاجتی