کشت قارچ روش پشته ای

تهیه بستر در سطح زمین : ایجاد جوی وپشته در سطح زمین ، که برای جلوگیری از خشک شدن ، سطح خاک را با پلاستیک می پوشانند .
روس های بذرپاشی در قارچ دکمه ای :
روش های کشت بذر ویا مایه قارچ در بستر عبارتند از :
کاشت نقطه ای 
ابتدا جعبه ها ویا کیسه های پلاستیکی را پُر کمپوست کرده وسطح آنها را صاف می کنند سپس شیارهایی به عمق 3الی 5/3 سانتی متر وبه فاصله 8الی 10سانتی متر ازهمدیگر در روی کمپوست ایجاد کرده ودر داخل این شیارها مقداری بذر قارچ را ریخته ودر پایان روی آنها را با کمپوست می پوشانند .
کاشت یک لایه 
دانه های بذر غلات ، حاوی میلسیوم های قارچ را در سطح بستر پخش نموده وروی آن ، با یک لایه نازکی از کمپوست پوشش داده می شود.
روش دیگر : ابتدا مقداری بذر قارچ را با مقداری کمپوست مخلوط نموده وخوب به هم زده تا بذر در تمام نقاط کمپوست پخش شود ودر نهایت جعبه ها ویا کینه های پلاستیکی را با این ترکیب پر می گردد .
کاشت دولایه 
ابتدا جعبه ها ویا کیسه ها را تا نصف از کمپوست پُر می کنند سپس یک لایه نازکی از بذر را در سطح رویی کمپوست می پاشند ومجدداً یک لایه دیگر کمپوست را روی بذور اضافه می کنند واین کار را آنقدر ادامه می دهند تا جعبه ویا کیسه پُر شود .بعدازکاشت بذور سطح بستر با ورقه های خیس روزنامه پوشانیده می شود تا رطوبت آن حفظ گردد .در طی مراحل رشد بذر ، آب به طور مستقیم نباید به محیط کمپوست اضافه شود .
گوینده:پوران حاجتی