کشت قارچ به روش قفسه ای

دراین گونه کشت ،ابتدا داخل سالن پرورش را توسط چوب ویا فلزهای استیل ،قفسه بندی می کنند به طوری که اولین طبقه از سطح زمین حدود 20الی 25 سانتی متر فاصله دارد وطبقه های دوم وسوم والی آخر از همدیگر حدود 30الی 35 سانتی متر داشته باشند وبعد کمپوست استریل شده را داخل این قفسه ها پُر کرده ومایه کوبی می کنند در این روش پنجه دوانی بذر وپرورش قارچ در یک محل اجرا می شود . رایج ترین روش در مکان های مسقف امروزی بوده که در آن راندمان تولید مطلوب است واز حداقل فضا ، حداکثر استفاده را میتوان با قفسه بندی حساب شده ای نمود.اسکلت قفسه ها ، معمولاَ آلومینیومی با پروفیل های آهن کم ترجای گرفته وروی آنها قفسه ها آرام می گیرند عرض قفسه ها در حالت دو طرف نهایت تا 140 سانتی متر است ودر حالت یک طرفه (کنار دیوارها )حداکثر تا 70 سانتی متر می باشد عرض راهروی اصلی 1مترو راهروهای فرعی 60 سانتی متر فاصله داشته باشد کف قفسه ها را می توان توری گالوانیزه آغشته به نوعی ضدزنگ یارنگهای اپوکسی بهداشتی ویا الوارهای چوب نرم که با پوشش نقتنات مس اندود شده انتخاب نمود .عرض این الوارها 15 الی 20 سانتی متر وضخامت آنها بسته به طول طبقات تا 5/3سانتی متر اختیار می شود به منظور تهیوه ورهکش مناسب بین الوارها را 2سانتی متر فاصله می دهند تخته های جانبی قفسه ها را بسته به عمق بستر کاتت 5الی 20 سانتی متر در نظر می گیرند دراین روش با عمق بستر 20سانتی متر در هر متر مربع می توان تا 50کیلوگرم کمپوست آماده را مصرف کرده که از این مقدار کمپوست نیز چیزی در حدود 15الی 20 کیلوگرم قارچ در شرایط ایده آل برداشت می شود.

گوینده:پوران حاجتی