کره خالص

1-طعم وبوی نامطبوع نداشته باشد2-هرگاه تمام قسمت های کره یک رنگ نباشد، رنگ آن مصنوعی است 3-اگر قطعات آب ،مابین آن دیده شود ،آب مخلوط کرده اند تا وزن آن سنگین شود ، یا اینکه کره را خوب نشسته اند وشیر داخل دارد .لذا زودتر فاسد می شود .
4-به اندازه یک قاشق از کره را روی آتش گرم کنید تا مایع شود ، یک قطره از آن را روی یک ظرف پهن که پُر از آب خیلی داغ است بیندازید ، کره خوب یک ورقه خیلی نازک روی آب می ایستد ودانه های خیلی ریز میان ظرف مشاهده می شود که به طرف دیوار ظرف می رود .ولی اگر کره مخلوط داشته باشد وچربی پیه داخل کرده باشند روی آب چربی ضخیم تر مشاهده شده در تمام سطح آن دانه های درشت تری دیده می شود 5- مقداری از کره را در یک استکان آب جوش بیندازید ، اگر کره خالص باشد روی آی می ماند .اگر سیب زمینی وغیره مخلوط داشته باشند ، سایر اجسامی آب کرده در یک ظرف بلور ریخته ، بگذاری تا اهسته سر شود .اگر پیه داشته باشد از پشت ظرف بلوری دو نوع چربی به رنگ مختلف مشاهده می شود .در گذشته روش های مختلفی ا برای نگهداری کره بکار می گرفتند : مثلاً اگر می خواستند برای مدت زمان بیشتری کره را نگهداری کنند مقداری به ان نمک می زدند وبا قاشق چوبی آن را مخلوط کرده وهم می زدند ، آبی که پس می داد را دور می ریختند ودر ظرف را با کاغذ روغنی می بستن ویا اینکه در جای خنک یا یخچال نگهداری می کدند .روش دیگر این بود که کره را داغ می کردند (البته با حرارت متوسط)سپس جرم کره ،رو می ماند وکره صاف شده را در کوزه  می ریختند ودر جای خنک قرار می دادند .
 

گوینده : پوران حاجتی