کتاب آيين هاي نوروز در گيلان - تا صفحه 46 - از آقایان محمد بشرا و طاهر طاهری با صدای آقای شاهرخ سعیدیان