چاقو ساز

تیغه دسته دار کوتاهی که برای بریدن وتراشیدن اشیاء بکار می رود واز نظر ایمنی لبه تیز آن در شکاف دستهاش می خوابد ودر جیب جای می گیرد ، چاقو نام دارد ، وصنعتکاری که با استفاده از آهن آلات وسایل فرسوده ، چاقو درست می کند ، چاقو ساز نامیده می شود .
وسایل دکان چاقوسازی شامل : یک کوره کوچک با دم دستی ، پتک وسندان ، گیره ، چکش ، گاز انبر ، سمبه ، قلم ، انبردست ، سوهان ، اره ، سنگ ساب ... است .دم دستی همبانی از پوست یکپارچه بز است که سیر آن به لوله زیرکوه وصل شده وته آن را شکاف داده ودو کفه یک گرده چوب دو وجبی را به آن چسبانده اند .وقتی با یک دست آن دو کفه را بالا می آورند وبه سرعت روی هم می گذارند وبه پایین می فشارند ، مقداری هوا از سر ان به داخل کوره فرستاده می شود .چاقو ساز ابتدا یک تکه آهن کهنه را در کوره سرخ می کند .با پتک وقلم قطعه قطعه می کند هر قطعه را با چکش کاری وسوهان زنی به یک تیغه چاقو تبدیل می کند ، هر تیغه را جداجدا با محلول معینی آی می دهد وسنگ ساب می زند وتیز می کند وجزو اصلی ترین قطعه چاقو کنار می گذارد سپس بر طبق الگو ونمونه هایی که قبلاً مشاهده کرده ویا خودش اندیشیده است ، با استفاده از تسمه های آهنی واستخوان وشاخ حیوانات یا چوبهای خوشرنگ یا عاج وصذف وغیره باری هر تیغه یک دسته می سازد وبه یکدیگر سوار می کند ودر معرض فرشو قرار می دهد .چاقوهایی که چاقوساز درست می کند یک جور ویک اندازه ویک شکل نمی باشند .بنابه سفارش ونیاز مشتریان چاقوهای گوناگونی می سازد .چاقوی خیلی کوچک به نام قلم تراش برای خطاطان ومعلمان چاقوی جیب معمولی یک تیغه ، دو تیغه با ناخن گیر ، چاقوی ضامن دار بسیار تیز برای قصاب ها ف چاقوی باغبانی وقلم زنی داره ای ، تیغ دلاکی وحجاهت ، کارد آشپزخانه وساطوروغیره می باشد چون کار چاقوساز ظریف وهنرمندانه است ، نیازی به شاگرد ودم ودستگاه مفصل ندارد .یک طرفش کوره است ویک طرف گره وسندان چهار زانو پشت سندان می نشیند وبا همکاری یک پسربچه به عنوان پا دوکار می کند .
 
کاری از پوران حاجتی