رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

پدر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پدر

Loading the player...

پدری دست بر شانه پسرش گذاشت واز او پرسید : تو می توانی مرا بزنی یا من تو را ؟

پسر جواب داد : من می زنم !

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ، ولی بازهمان جواب را شنید با نارحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد تا شاید جواب بهتری بشنود پسرم من می زنم یا تو ؟

این بار پسر جواب داد شما می زنی .

پدر ایستاد ....برگشت ورو به پسر کرد وگفت چرا در بار اول این را نگفتی ؟

پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی  به یاد اون پسری که :

10سالش بود وقتی باباش زد تو گوشش هیچی نگفت 

20سالش بود وقتی باباش زد تو گوشش باز هیچی نگفت 

30سالش شد وقتی بابش زد تو گوشش زد زیر گریه باباش گفت چرا گریه می کنی ؟ گفت :آخه آون وقت ها دستت نمی لرزید