پهلوان سعدی دولتی

سعدی دولتی فرزند افراسیاب در تاریخ سوم خرداد 1305پا به عرصه گیتی گذاشت .سعدی دولتی هنوز دوران کودکی را می گذارند که از نعمت پدر محروم شد شرایط سخت زندگی ، وی را با کار آشنا ساخت وغم نان باعث تلاش مضاعف وی شد. این تحرک وکوشائی موجب ایجاد روحیه ای محکم وجسمی قوی در او شد واو را به انسانی کار آمد تبدیل نمود.در طی دوران زندگی به مشاغل متعددی روی آورد از کارگری روزانه تاهیزم شکنی وکا در مزارع برنج شلتوک کوبی ونهایتاً پرداختن به کار آب وآبیاری منطقه ماسال سعدی دولتی هرگز از سختی ها نهراسی ، تجربه واستطاعت جسمی او باعث شده بود که برای خود پهلوانی باشد .از دوستان  کشتی گیر زمان وی می توان پهلوان امیر صفری ، سعدی محزون – پهلوان چراغعلی چراغی –پهلوان سعدی دولتی : در عنفوان جوانی که در ییلاقات ماسال بسر می برد ، بزرگان محل پیغام فرستادند که هرچه زودتر خود را جهت کشتی گیله مردی به ماسال برسانم تابستان بود وکشتی عظیمی برگزار شده بود به پیشنهاد بزرگان وریش سفیدان محل ، با کشتی گیری نامی از خطه فومنات کشتی را شروع کردم پهلوانی قوی وخشمگین ، غرور در چشمان او موج می زد از ظاهرش هراسی به دلم افتاد بازوانی وقوی با لباسی سیاهرنگ ونوارهای قرمز در مقابل هم زمین را بوسه دادیم ودرگیر شدیم پس از مدتی زورآزمایی پهلوان از مقاومت من عصبی شده بود گویا تصور نمیکرد که در کشتی با من این اندازه به زمان نیاز باشد نیروی روانیش بر نیروی جسمی اش اثر گذاشته بود پس از ساعتی هر دوخسته ونفسکشان در گوشه ای از میدان تر وخشک می شدیم .داورمیدان با هم کلنجار رفتیم وهر دو دراندیشه فنی برای پیروزی بودیم ودر یکی از این درگیری ها عزم را جزم کردم ودر لحظه ای یا علی ....یا علی مردم را شنیدم وپهلوان را بر دوش خود حس کردم ولحظه ای بعد خود را بر دوش جماعتی هواخواه که اشک شوق بر چشم داشتند این اولین پیروزی دوره کشتی ام بود که در بالا بردن روحیه ام بسیار موثر افتاد .

 
 نوع: توليد ويژه صوتی
 
موضوع :مشاهیر و بزرگان
 
کاری از :پوران حاجتی