جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

پرورش ماهی قزل آلا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرورش ماهی قزل آلا

ماهی قزل‌آلا یا trout از نوع ماهی‌های سردآبی است و در زیرگروه ماهی های آزاد جای می گیرد دارای بدنی فشرده و داری باله دمی بزرگ‌تر از ماهی آزاد است. ساقه دمی آن مرتفع، سر کند و قسمت خارجی باله دمی تقریباً صاف است. تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی ۱۹ - ۱۴ عدد و بطور متوسط حدود ۱۶ عدد می‌باشد. تعداد خارهای اولین کمان آبشش بین ۵ - ۲ عدد است که به شکل شمشیر بوده و در پایین به شکل دکمه درآمده‌اند. حداکثر طول بدن ماهی قزل آلا ۱۴۰ سانتیمتر و وزن آن تقریباً به ۵ کیلوگرم می‌رسد.
ماهیان قزل آلا به هنگام ورود به رودخانه جهت جفت‌گیری و تخم ریزی لباس عروسی زیبایی به تن می‌کنند. تخم ریزی آنها بین ماههای بهمن و اسفند است. تعداد تخمها حدود ۱۰ هزار عدد است که تقریباً برای هر کیلوگرم و وزن بدن ماهی ماده ۱۵۰۰ عدد تخم برآورد می‌شود. بیشتر ماهیان بالغ نر و ماده بعد از تخم ریزی زنده مانده و در سال بعد برای تخم ریزی مجدداً وارد آب رودخانه می‌شوند.
لارو این ماهی به‌وسیله نوارهای تیره رنگ با نقطه‌های قرمز زیاد مشخص می‌شوند. بچه ماهیان ۵ - ۱ سال در آب شیرین زندگی می‌کنند که در شمال اروپا این مدت به ۵ سال می‌رسد. هنگامی که طول آنها به ۲۵ - ۱۵ سانتیمتر رسید وارد آب شده و بیشتر در ساحل دریا بسر می‌برند.


Trout is the name for a number of species of freshwater fish belonging to the genera Oncorhynchus, Salmo and Salvelinus, all of the subfamily Salmoninae of the family Salmonidae. The word trout is also used as part of the name of some non-salmonid fish such as Cynoscion nebulosus, the spotted seatrout or speckled trout.
Trout are closely related to salmon and char (or charr): species termed salmon and char occur in the same genera as do trout (Oncorhynchus - Pacific salmon and trout, Salmo - Atlantic salmon and various trout, Salvelinus - char and trout).
Most trout such as Lake trout live in freshwater lakes and/or rivers exclusively, while there are others such as the Rainbow trout which spend two or three years at sea before returning to freshwater to spawn, a habit more typical of salmon.
Trout are an important food source for humans and wildlife including brown bears, birds of prey such as eagles, and other animals. They are classified as an oily fish.