ویروس ایکس قارچ

صنعت جهانی قارچ به علت ارتباطات بین المللی در تهیه مواد لازم ( اسپان وکمپوست متمرکز ) طبیعت تک کاشت وانبوه این محصول دائماً توسط بیماری های جدید که به سرعت گسترش می یابند تهدید می شود .در سال 1996 یک بیماری شبیه ویروس در چندین مزرعه قارچ در بریتانیا اتفاق افتاد این بیماری صنعت قارچ انگلستان را در سالهای 2000 و2001 به صورت جدید تحت تأثیر قرارداد وتا ایرلند وهلند وچندین کشور دیگر پرورش دهنده قارچ گسترش یافت به طوری که تنها در سال 2003 صنعت قارچ انگلستان را بالغ بر 50میلیون یورو که ناشی از کاهش شدید محصول وکیفیت آن وهمچنین تعطیلی مزارع بود متضرر کرد .اغلب ویروس ها در یک پوشش غلاف مانند قرار دارند که این خاصیت باعث آسیب پذیری آنها می شود ولی ویروس X فاقد غلاف است این ویروس در تصاویر میکروسکوپ الکترونی ، حالت لایه ای حلزونی را نشان می دهد واینطور به نظر می رسد که چندین ویروس به هم چسبیده اند.

ویروس ایکس به هر دو شکل عمودی ( بوسیله انتشار اسپورها ) وافقی ( از طریق قطعات میسلیوم )قابل انتقال است .میزان انتقال افقی معمولاً بسیار بالا و100% است در حالی که میزان انتقال عمودی بسیار متغیر وبین 30 تا 100% می تواند باشد .ویروس X ممکن است در محیط بصورت نهفته باقی بماند وطی چند دوره محصول دهی نشانه هایی این ناهنجاری به طور کلی متنوع است نشانه قابل توجه واولیه وجود مناطق خالی از قارچ در بستر است به همین علت در ابتدا این بیماری را بیماری وصله ای نام گذاری کردند ولی این نام با توجه به اینکه علایم اولیه ممکن است کاملاً متفاوت ظاهر شوند گمراه کننده است در این حالت مناطق خالی از قارچ که در حاشیه های آن تعداد زیادی اسپورفورد دیده می شود ، در برخی مواقع رشد قارچ در مناطق خالی صورت می گیرد ولی بسیار کندتر از مناطق دیگر ویک منظره تپه وگودال را در توده رشد قارچ  نمایان می سازد نشانه های دیگری که از مزارع مختلف گزارش شده شامل عدم توانایی رشد میسلیوم ،کوتولگی قارچ ،دوکی شدن قارچ وعدم وجود یا دفرمه شدن گیل ها می باشد .

 

گوینده:پوران حاجتی