وصف علی

Loading the player...

علی را وصف در باور نیاید،

زبان هرگز ز وصفش برنیاید

علی با دردغربت آشنا بود

علی تنهاترین مردخدا بود

علی درآستین دست خدا داشت، قدم در آستان كبریا داشت

علی سوز و گدازی جاودانه است

علی راز و نیازی عاشقانه است

دل دریایی اش دریای خون بود ...

خواننده : محمد اصفهانی