هه خانه

مصطفی رحیم پور

متن شعر

خدا برکت بد امی گیلان خدابرکت دهد گیلان ما را

خیر برکت واره خانه به خانه خیر و برکت می بارد خانه به خانه

خدا قوت بده گیل مردان خدا به گیل مردان قوت دهد

چی قشنگی بداد امی گیلان چه قشنگی به گیلان دادند

تا که من زنده یم هه خانه می خانه ی تا من زنده هستم گیلان خانه من است

هایه فرهام آورم می آب و می دانه ی همینجا فراهم می آورم آب و دانه ام را

اوی گیلانی خواخور اوی گیلانی برار ای خواهر گیلانی ای برار گیلانی

قدر تی گیلان زمین و گیلانی زبان بدار قدر گیلان زمین و زبان گیلانی را داشته باش

قشنگ گیلان همیشه بهاره گیلان قشنگ همیشه بهار است

ا گیل مردی امی افتخاره این گیل مردی افتخار ما است

جه هر طرف جنگل و کوه و دشته از هر طرف نگاه می کنی جنگ و کوه و دشت می بینی

گیلان عاشقی می سرنوشت عشق گیلان سرنوشت من است

اوی گیلانی خواخور اوی گیلانی برار ای خواهر گیلانی ای برار گیلانی

قدر تی گیلان زمین و گیلانی زبان بدار قدر گیلان زمین و زبان گیلانی را داشته باش

هایه فرهام آورم می آب و می دانه ی همینجا فراهم می آورم آب و دانه ام را

اوی گیلانی خواخور اوی گیلانی برار ای خواهر گیلانی ای برار گیلانی