جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نیل بزه دستمال - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نیل بزه دستمال

Loading the player...

دانلود


نیل بزه دستمال ،چندی زنی بال، بال ببو خسته،می گول دسته،

چاشو بگیفته ،چندی بپیته، یاد جوانی ،می دیل بگیته

می یاره خونه چندی شلوغه، گوده عروسه خدا ،ایشاا... دروغه

دراز گردن، حیفه تی بردن،تی داغ هرگز موشا نبردن

  چی کله خوسی اینکه عروسی، هر کی می یاره بگو، شاباش بیاره

می یاره خونه چندی شلوغه،گوده عروسه خدا ایشاا... دروغه          

می مشت مارم،برنج تارم،آرزو دارم عروس بیارم،

دوچرخه سوار ، مو پیش تو دنبال ، دوچرخه جیر بیجیر بیا، تا دارمه کار

 می یاره خونه چندی شلوغه، گوده عروسه خدا، ایشاا... دروغه

بندر جاوه،یواش گراده، مرا بکوشته تی او افاده ،

نازک و ناری ،می همره غاری، تی ماره ترسی،امان نداری

می یاره خونه چندی شلوغه، گوده عروسه خدا ایشاا... دروغه