نکات برداشت قارچ

با توجه به اینکه قارچ محصول فوق العاده ظریف وحساسی است وپس از برداشت بتدریج کیفیت خود را از دست می دهد بنابراین برداشت وجابجایی ونگهداری آن باید با کمال دقت ومراقبت اجرا شود چراکه وارد شدن هرگونه فشار وضربه به قارچ باعث قهوه ای شدن کلاهک شده وبازار پسندی آن را به شدن کاهش می دهد ، وبه منظور حفظ کیفیت محصول ، رعایت نکات زیر لازم است .
در هنگام چیدن قارچ باید توجه داشت که به کلاهک فشار بیش از حد وارد نشود واز تماس بیش از حد دست به ان ، نیز خودداری شود .
قارچ ها در هنگام برداشت مستقیماً در ظروف بسته بندی قرار گیرد واز تجمع محصول به صورت توده خودداری شود 
قبل از برداشت محصول از آبیاری بست خودداری شود زیرا این عمل باعث پخش ذرات خاک بستر برروی کلاهک قارچ وکثیف شدن آنها می شود 
روش های برداشت :
برای چیدن قارچ دکمه ای دو روش کلی وجود دارد :
روش اول :بوسیله دست ابتدا کمی بروی کلاهک قارچ به سمت بستر فشارداده وسپس به آرامی ان را پیچانده وبه طرف بالا کشیده تا از خاک خارج شود چنانچه ذرات خاک ومیسلیوم به کلاهک چسبیده باشد با یک کارد نیز بریده وکلاهک را تمیز می کنند .
روش دوم :کلاهک های رسیده قارچ را بایک کارد تیز وتمیز از سطح خاک بریده وجمع آوری می کنند واگر بقایایی از قارچ های برداشته شده د کمپوست باقی مانده باشد باید حتماً آنها را خارج کرده واز محیط دور کرده ومحل خارج کرده که گود شده است را ، با کمپوست مسطح می کنیم .از هر 2500کیلوگرم کمپوست به طور متوسط 450کیلوگرم قارچ تولید می شود .
گوینده:پوران حاجتی