نقش گیاهان در آثار مارلیک

اسطوره جنگل ، درخت ،گل وگیاه پایه گذار وتداوم بخش هستی موجودات ، از بی نهایت تا کنون بوده واین سیر همیشه جاوید از اکنون نیز تا بی نهایت ادامه دارد .هیچ جنبنده ای را بدون سبزینه های گیاهان یارای زندگی نتواند بود هیچ گیاهانی نیز نیست ، تا بنیان هستی وحرکت در آن جریان نباشد .دانشمندان زیست شناس را اعتقاد بر این است که ، اولین یافته های گیاهی ، جانداران وجانواران وبعدها انسان ها را به شکل کنونی در پهنه هستی نمودار ساخته است .در کمتر آثار هنری است که طبیعت ظاهراً بی جان ، نقش اساسی نداشته باشد وبا دلایلی قوی می توان بیان داشت که در تمامی آثار هنرمندان برجسته ، نقش طبیعت بویژه گیاه ، بازتابی پیوسته وآشکار دارد وهنرمند را به اوج قدرت هنری رسانده است .
قدر جاودانه این قوانین هنری در آثار مارلیک نیز به وضوع پیدا می باشد .در بیشتر نقوش مارلیک بویژه جام ها ،گل وگیاه نقش بسیار اساسی وتعیین کننده دارد .زمینه ها وعمق هنر مارلیک را باید در بنیان طبیعت جنگلی منطقه مارلیک وپوشش جاودانه درخت وگل وگیاه آن سامان جستجو کرد .
می گویند جنبش باران های مداوم وشبنم گونه ، جاودانگی گیاهان وگلهای زیبای آن را تضمین کرده است وسرسبزی وشادابی منطقه در تمام فصول ، نشانی از حرکت پیوسته باران های ملایم دارد .حلقه های تزیین برگهای دور تا دور ترنج های هندسی جام های مارلیک ، پاسداری حیوانات از گیاهان ودرختان که در بعضی از جام ها نشان داده می شود .گلدانهای تزئینی درخت نخل برروی جام طلا و... بالارفتن جاودانه حیوانات از «درخت زندگی » افسانه بزهای کوهی در جام زرین ومخروج شدن آنها با گیاهان اطراف ،همگی حکایتی است که رویش مداوم زندگی را تابی نهایت برای هنرمندان مارلیک تثبیت کرده وزمینه ساز وبستر جاویدان سبک هنر مارلیک در گاهواره گیاهان وگلها شده است.
گوینده:پوران حاجتی