نقش پرندگان در آثار مارلیک

اسطوره جنگل ، درخت ،گل وگیاه پایه گذار وتداوم بخش هستی موجودات ، از بی نهایت تا کنون بوده به نظر می رسد نقش پرندگان مانند عقاب یا سیمرغ برروی آثار مارلیک حکایت از دوران زندگی مردمی دارد که به صورت کاملاً ابتدایی یا قبیله ای در جنگل ها وبروی کوههای سربه فلک کشیده ، روزگار می گذارند واز گوشت وپوست وپر وسایر اجزای این پرندگان تغذیه می کردند وبه همین خاطر زندگی وحیات خود را وابسته به آنها می دانستند ولذا می بایستی تصویری حقیقی وخیالی از زندگی آن پرندگان را در وجودخود تثبیت می کردند .تا آرامش خود را برای پایداری زندگی محفوظ دارند .آغشته شدن زندگی عقاب وسیمرغ باز زندگی افسانه ای واسطوره ای انسانها حکایت از همین طرز تفکر باستانی وعمیق دارد که بعدها عامل وموحد خلاقیت بزرگترین آثار منظوم انسانی مانند منظومه فردوس در ایران می شود برگ برگ حماسه فردوسی پیوند انسان وطبیعت وحیوان را با هنری جاودانه وشگفت انگیز به تصویر می کشد .نوک عقاب وپرسیمرغ ونقش این دو درتصویرهای آثار هنرمندان مارلیک در واقع نقش تصویری پُرقدرت هنرمندان آن دوران به حساب می آید .
به گفته دکترنگهبان : «ایجاد نقش نوعی پرنده شکاری شبیه لاسُخور به روی اکثر مصنوعات هنر مارلیک دیده می شود وبه نظر می آید استفاده بیش از حد از این پرنده که شاید در رابطه با اعتقادات آنها بوده است به روی برخی مهره های آنها نقش خاص فرهنگ محلی مارلیک است .حلقه های زنجیره ای ومارپیچ ،خطوط شطرنجی وگندم نما ولوزی شکل ، نقطه چین های مساوی وهمگون ، همگی حکایت از وحدتی جاودانه دارد که در هر آثار مارلیک به تماشا گذاشته شده است »
گوینده:پوران حاجتی