نعمت خدا

شاعر: محسن خورشيدي

 
   


می بجه ووشه ووشه طلایه
هنی کی تی سفره سر پلایه
چمپا بجه یا کی دوم سیایه
هر چی ببه ، نعمت خودایه
****
تا رسانی به خانه
قد کشه دانه دانه
حاصیل می زندگی و می کاره
اونی کی اَ زمینه اعتبا ره  
****
اَ چن قوطی اگر چی کی می ماله
می رزق و روزیه تِره حلاله
وقتی زمستان آوره بهاره
زنده کونه می روز و روزیگاره
یا علی گم دس اَسینه لا زنم
سبزه کونم دوباره توم بجاره
ویجین کونی ، دوباره – می کاره
هر تا کی یاور بده – می یاره
****
می بجه ووشه ووشه طلایه
هنی کی تی سفره سر پلایه
چمپا بجه یا کی دوم سیایه
هر چی ببه ، نعمت خودایه
****  
می نام و می نیشانیه
می عمر و زندگانیه
ای موشته آذوقه می شین
قوت می جوانیه
می شام و می ناهاره
برکت بی شماره
****
می بجه ووشه ووشه طلایه
هنی کی تی سفره سر پلایه
چمپا بجه یا کی دوم سیایه
هر چی ببه ، نعمت خودایه