نصب شاخ

در مناطق ییلاقی و جنگلی ، گاه بر ستون یا ستون های بقعه و نیز بردرختان کهن اطراف  بقعه ، شاخ گوزن فرو کرده اند .باید یادآور شد که در این مناطق نوعی مراسم باستانی به صورت جان گرایی به یادگار مانده است و چون در این  مناطق شکار بز ، گوزن و قوچ فراوان است ، شکارچیان شاخ شکار خود را نذر بقعه وقدیس محل می کنند .شاید هم ریشه ی بسیاری از این اعتقادات در واقع احترام به ایزدان ونگهبانان افسانه ای حیوانات در قدیم باشد که از آن میان تنها باور سیاگالش بر جا مانده است که حافظ چهار پایان بی آزار از جمله بزکوهی ، آهو ، گوزن وقوچ وحشی شمرده می شد .نصب شاخ بز بی تأثر از تقدس واحترام اولیه ی انسان به بز نیست که در زمان دور ، رایج بوده است .چنان که در میان مراغیان که بیشتر در رودبار الموت ساکن هستند این احترام وجود دارد وبه همین خاطر نیز معروف به کسانی هستند که به قله بز احترام می گذارند شاخ گوزن را بیشتر بر درختان محوطه ی زیارتگاه قرار می دهند تا بر ستون بقعه ی امام زاده با این حال یک مورد نصب شاخ گوزن بر در ورودی بقعه دیده شده بود. در بقعه ی امام زاده ابراهیم تورار، در مسیر کلیشم به پیرکوه ، دو درخت زبان گنجشک قطور وکهن سال دیده می وشد که شاخ بزکوهی برآنها زده اند بعد از گذشت سالها ان دوشاخ ، جزئی از درخت شده اند در بلوکات رودبار دو شاخ گوزن 7ساله بر دو ستون بقعه نصب کرده بودند وبرروی هر دو تیغه ی شاخ ، دخیل می بستند .در بقعه ی آقا سید حسین درکش کلایه از توابع املش ، سه شاخ گوزن کوبیده اند که در مورد از ا«ها بر دو ستون بقعه وسومی بر ستون شاه چراغ آن نصب است .شاه چراغ ،  ساختمانی کوچک ، چوبی ومسقف اما بدون در ودیوار است که در آن یک شمعدان یا پیه سوز شب ها روشن است وصحن امام زاده را روشن نگه می دارد .نصب شاخ گوزن وبزکوهی در صحن بقعه ها ، در مناطق کوهستانی جنگلی ومیان بند شرق گیلان کاملاً عادی ودر غرب گیلان بسیار نادر است .در امام زاده اسحاق واقع در عمق جنگل های شفت مشاهده شده که دو شاخ گوزن بر دو ستون بقعه نصب شده است .

 نوع: توليد ويژه صوتی
 
موضوع :فرهنگ و آداب و رسوم
 
کاری از :پوران حاجتی