رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نشست صميمانه مديران رسانه استاني و دانشگاه گيلان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست صميمانه مديران رسانه استاني و دانشگاه گيلان

شناسه : 189719609

نشست صميمانه مديران رسانه استاني و دانشگاه گيلان

اين نشست 2 ساعته با هدف ايجاد بسترهاي لازم براي همکاري وتعامل بيشتر رسانه ملی و دانشگاه گيلان برگزارشد.
رييس دانشگاه گيلان دراين نشست با اشاره به اهمیت همکاری وتعامل مراکزعلمی و رسانه به دلیل وجوه مشترک فراوان به ویژه آگاهی بخشی وارتقای فرهنگ عمومی گفت :
آموزش و تغيير نگرشها مهم ترين هدف مشترک دانشگاه و رسانه است ونخبگان علمي و دانشگاهي آمادگی کامل براي تعامل بيشتربا رسانه ملی برای تولید وبرنامه سازی دارند.
احمد رضی افزود : دانشگاه گيلان با داشتن حدود 6 هزار دانشجو وهزاراستاد ازظرفيت و پتانسيل  فراواني  براي همکاري هاي مشترک با رسانه دارد.
وی پیشنهاد داد درساختار برنامه هاي رسانه استاني از وجود نخبگان دانشگاهی بیشتر بهره گرفته شود وخواستارتشکيل کارگروه مشترک دراین زمینه شد.
مديرکل صدا وسيماي مرکز گيلان هم دراين نشست با اشاره به کارکردهاي مشترک رسانه ودانشگاه گفت : دانشگاه ورسانه به دليل همسويي دربرنامه ريزي وهدف گزاري ها به ويژه در تنويرافکارعمومي ازاشتراکات فراواني برخوردارند.
علي طلوعي با اشاره به ضرورت تعامل وهمکاري بيشتراين2 نهاد تاثيرگذار افزود : هم سويي دانشگاه ورسانه منجر به توليد برنامه هاي فاخر با بهره گيري ازتوان علمي دانشگاهيان مي شود که اين امردرنهايت توسعه همه جانبه را به همراه دارد.
وي با اشاره به سياست هاي رسانه ملی مبني برتوليد برنامه هاي پژوهش محورگفت: رسانه استانی دراين زمينه آمادگي دارد تا ازتوان علمي وپژوهشي دانشگاه گيلان      بهره مند شود.
مديرکل صدا وسيماي مرکز گيلان با بيان اينکه بايد توان علمي دانشگاه کاربردي شود افزود : متاسفانه دراين مورد غفلت شده وبايد با کاربردي کردن علم ، ثروت را درجامعه افزايش دهيم.
درادامه اين نشست هريک ازمعاونان رسانه استاني ودانشگاه گيلان نظرات وپيشنهادات خودرا براي تعامل بيشتررسانه ودانشگاه بيان کردند.
منبع : خبر گیلان