نشانه های ماهی تازه

ماهي از اغذيه پروتئين دار ، براي بدن پرفايده ولذيذ است ولي خيلي زودتر از گوشت ها خراب مي شود ،همانطور که ماهي تازه زود هضم مي شود وبراي تمامي افراد خصوصاً کودکان مناسب ومفيد است ، فاسد شده آن مضر وتوليد بيماري مي کند .
راههاي شناخت ماهي بدين گونه است که بوي نامطبوع نداشته باشد ، زيرگوشهاي آن را اگر بلند کنيد ، قرمز وخوشرنگ باشد وبه رنگ کبود نباشد بوي بد ونامطبوع ندهد .دليل ديگر تازگي ماهي اين است که فلس هاي آن شفاف باشد وبه راحتي وبه وزود کنده نشود چشم هاي ماهي تازه برجسته وبراق وسفت است واگر با انگشت وبدن ماهي فشار وارد آوريد فرو نرود.براي پاک کردن وحاضر کردن ماهي براي طبخ اينگونه عمل کنيد :اگر مي خواهيد ماهي را بصورت کامل طبخ کنيد وبرش نزنيد ، بايد فلس هاي بدن ماهي را بگيريد ، پرده زيرشکم وپشت ماهي را با کارد بريده دُم کوتاه کرده پشت آن را از عرض ، چهار پنج شکاف بدهيد .ميان شکم ماهي را باز کرده ، تمام اجزاء شکم را بيرون آوريد وبا انگشت از زيرگوشت فرو برده ، پرده ها ومعده را بيرون بياوريد ،طوري که وقتي دهان ماهي را زير شير آي مي گيريد آب از شکمش بيرون برو .گوشت ماهي به هنگام طبخ نياز به دقت نظر دارد زيرا خيلي زود پخته وخَُرد مي وشد .البته زماني که ماهي را با کمک روغن مايع ودر ظروف نچسب سرخ مي کنيد خيلي راحت برمي گردد والياف گوشت ماهي کمتر صدمه مي بيند .تنها در آب پز کردن است که بايد دقت کافي براي پخت انجام داد هنگام پخت وآب پز کردن ماهي هيچگاه در ظرف را بسته نگه نداردي چون سبب از هم بازشدن بافت گوشت ماهي مي شود .
 

گوینده : پوران حاجتی