ناجه هوا

متن شعر

عزیزن یندکا دورمنده چاک نی              دوستان ازمشکلات همدیگرفاصله گرفتن وبی مهری نسبت به همدیگر جایز نمی باشد

چَمه ام یند را چال کنده چاک نی      وچاه کندن برای همدیگر کار درستی نمی باشد

بره تا دشمنی نالان بســـــــــازم       بیایید تابا رفتاری درست باهم دیگر دشمنان را نالان کنیم

به والله ی که یند فنده چاک نـــی     به خدا که زیر پای همدیگر را خالی کردن صحیح نیست

 

مخس غافل پپبن همراهه شین               ای آنکه درخواب غفلت به سر می بری زنهار که همراهان رفتند

گناخون به بشور آوی چشینه           بيا شک چشمانت گناهانت رابشور

به صدق دل بواَدست نیازی              با ایمانی یقین وصداقت کامل دست نیازبه سوی خداوند دراز کن

به در گاه خدا به دل خشینه            با قلبی مملواز اطمینان وبا دلی خوش به سوی خداوند روی آور

 

چمم گریان دلم آواره منده              چشمانم حیران ودآواره گشته

نه درمون پیدابه نه چاره منده         نه علاجی برای دردم ونه چاره ایی برای ناچاریم پیداشد

همه سفر اشه آمین به منزل           سفر کرده همه به سرمنزل خود رسید

چمن چمه هنوز راکاینه منده          ولی من همچنان چشم به راه مانده ام