مگس سرکه

مگس سرکه  یا مگس میوه ، مگسی است از زیر راسته مگس های brachycera وراسته دو بالان می باشد .طول بدن این مگس 3 الی 4 میلی متر وبه رنگ های زرد ، قهوه ای ، خاکستری تا سیاه بوده وموی آریستا در شاخک ها بوده وبند سوم شاخک تا حدودی تخم مرغی است غالباً چشم های مرکب آن درشت وقرمز رنگ بوده وبالها در حالت استراحت به طور مسطح ودر پشت بدن قرار می گیرند وفاقد قاشقک بال بوده وبروی میوه های در حال تخمیر واطراف خمره های سرکه دیده می شود ودارای چهار جفت کروموزوم است .بعد از اینکه عمل لقاح صورت گرفت و زیگوت تشکیل شد ، مراحل رشد ونموروبانی در داخل غشاء های تخم انجام می گیرد وسپس لارو از تخم خارج شده و با تغذیه  و رشد خود در نهایت به شیفره تبدیل می شود .لاروها سفید رنگ وبندبند ، بدون پا وزواید بدنی ودر ناحیه سرقلاب های آرواره ای به رنگ سیاه دیده می شوند دراین مرحله رشد حشره کامل یا بالغ ظاهر می گردد .طول مدت این مراحل تحت تأثیر دمای محیط متغییر است به طوری که در دمای 20درجه سانتیگراد متوسط دوره تخم ولارو 7 و8 روز است ودر دمای 25 درجه این مدت به 5روز کاهش می یابد این مگس به بوی تخمیر وسرکه جلب می شود ومخمرهای عامل گندیدگی میوه ها را با خو بر روی میوه های گندیده ویا رسیده حمل کرده ودر انجا کشت می دهند ودر داخل آنها تخم ریزی می کنند مگس های کامل ولاروهای آنها در محیط های اسیدی وتخمیری زندگی می کنند ودر داخل محل تغذیه این مگس معمولاً میکروارگانیسم هایی مثل باکتری ها وقارچ ها نفوذ کرده وتکثیر می یابند .حشره کمل شفیره لارو تخم این مگس در مرحله لاروی به قدری فعل وحریص به تغذیه است که به علت خزیدن از نقطه ای به نقطه ای به نقطه دیگر جهت تغذیه در مسیر خود کانالهایی ودالانهایی در محیط پیرامون خود ومحیط غذایی ، غلیظ ایجاد می کنند ودر مورد قارچ خوراکی هم اگر یک قارچ آلوده را از وسط نصف کنید این دالان ها وکانالهایی را که لارو این مگس ایجاد کرده است را دقیقاً مشاهده خواهید نمود از مهمترین گونه های مگس های سرکه که آفت قارچ های خوراکی محسوب می شوند مگس کامل از ریسه های روی کمپوست تغذیه کرده واقدام به تخم ریزی در داخل کمپوست می کند وبعد از طری مراحل فوق الذکر لارو بوجود می آید وشروع به تغذیه از ریسه های داخل کمپوست کرد واگر بر روی کمپوست قارچی وجود داشته باشد از طریق پایه وارد کلاهک شده واین کانالها ودالانها را ایجاد خواهد کرد .
 
 
کاری از پوران حاجتی