مورچه

مورچه خانگی یکی از حشرات کاملاً شناخته شده است که در اکثر نقاط دنیا انواع آن وجود دارد .این حشره بصورت اجتماعی زندگی کرده ومعمولاً ، لانه اش را در زیر زمین می سازد غیر از حشره ماده ، اعضا مختلف مورچه ، سالیان زیادی عمر می کنند ،بدین صورت که کارگران تا 7سال وملکه ها تا 15 سال عمر می کنند لانه مورچه ها معمولاً در داخل دیوار خانه ها ، پی ساختمان ها ، داخل چمن ها ، داخل چوب ها درختان پوسیده وزیر سنگ ها ساخته می شود .مورچه ها گاهی با نیش های دردناکی که ایجاد می کنند علاوه بر عکس العمل های شدید پوستی باعث مرگ از طریق ایجاد آنافیلاکسیس روی بعضی از افراد حساس می شوند .تغذیه در مورچه ها غالباً دو جانبه وبه طریق دهان به دهان در بین افراد انجام می گیرد مورچه ها دگردیسی کامل داشته وطی چهار مرحله تخم ، لارو ، شفیره ، حشره بالغ زندگی را می گذارند .تخم بسیار ریزوبسته به نوع مورچه شکل مختلف دارد .لاروها بدون پا ، شفاف وگرد هستند وبعد از چندین مرحه پوست اندازی تبدیل به شیفره می شوند .شفیره شبیه به حشره بالغ است ولی بدنش نرم تر ورنگش سفید بوده وبدنبال تأمین غذا حرکتی ندارد .حشره بالغ درست بعد از چند روز که از مرحله شفیرگی خارج شد شروع به فعالیت می کند ودر ایت شرایط بدن مورچه سخت وبه رنگ تیره در می آید .مدت زمان لازم برای پرورش مورچه از مرحله تخم تا حشره بالغ بیت 6هفته تا دوماه طول می کشد که این بستگی به شرایط محیطی وفصلی دارد .مورچه ها حشرات اجتماعی هستند وبه صورت کلنی زندگی می کنند ودر داخل کلنی شامل سه قسمت هستند .کارگران ، ماده ها، نرها ،جنین نر در موچره ها بالدار بوده وبال خود را تا زمان مرگ حفظ می کنند وماده ها هم در بین مورچه ها بزرگترین گروه خانواده را شامل می شوند واین مورچه ها بالدار بوده وقبل از جفت گیری بالهایشان می ریزند واما جنین کارگر در مورچه ها بدون بال بوده وکارگران ماده های عقیم هستند ومورچه های کارگر بیشترین افراد را در کلنی شامل شده واکثر فعالیت وکار را بر عهده دارند بزرگترین مورچه های کاگر سرباز نامیده می شوند سربازان فقط از تخم ها وحشرات جوان محافظت می کنند ملکه یا کارگران ضمن حمله به لانه مورچه های دیگر تعدادی از شفیره ها را از لانه مورچه های دیگر ربوده وکارگران حاصل از این شفیره ها را مانند برده ای به کار وا می دارند وبه خدمت خود می گمارند .
 
گوینده:پوران حاجتی