مفهوم نمادین سنگ ها

واژه سنگ در علم سنگ شناسی دارای مفهوم بسیار دقیق ورسایی است.در سنگ شناسی واژه سنگ به تجمع طبیعی چندکانی مختلف با هم گفته می شود ولی به کار بردن آن در گوهرشناسی ، به عنوان یک غلط مصطلح ، در بیشتر زبان ها متداول است .کلمه سنگ از گذشته های بسیار دور دارای مفهوم وسیع تری بوده است به طوری که گوهرها را هم شامل می شده است .مثلاً در فارسی ،سنگ فیروزه ،سنگ لاجورد و...یا خیلی کلی تر ، سنگ های بهادار که مترادف آن به عربی احجار کریمه است بکار برده می شود گوهر واژه ای فارسی است که مُعرب آن جوهر است در زبان انگلیسی با نام های گوهر ، سنگ گرانبها ،سنگ جواهر وبه طور کل با نام سنگ های قیمتی ، زینتی تزئینی ، آذینی ، پیرایه ای واحجار نفیسه هم آمده است .زمانی که از سنگ های قیمتی وجواهرات سخن به میان می آید همه نمادها گنج های پنهان معرفت یا حقیقت هستند همینطور بیانگر عشق جسمانی وثروت های ناپایدار می باشند .تراش وشکل دهی به سنگ های قیمتی ، یعنی روحی که از حالت نتراشیدگی وبی نظمی در می آید وشکل می یابد .سنگ قیمتی نماد استحاله یکی شی ء کدر به یک شی ء شفاف است ودر مفهومی معنوی ، نشانه تبدیل ظلمت به نور وتبدیل ناکامل به کامل است جواهر وسنگ های قیمتی که اسطوره ها وافسانه ها ، همه آنها را به اژدها ومار پیوند می زدند ، دارای جاودانگی پنهان ونه ملکوتی هستن زیرا به اندرون دنیا وابسته اند .جواهر نه تنها به عنوان وسیله تزئینات ، بلکه به عنوان وسایل عملی ، نیل به توفیق ، ثروت ، عمر دراز وزادو ولد فراوان ، مورد استفاده قرار می گرفته است .پس از این نظرگاه ،جواهرات وسایل تجملی نیستند بلکه جزو ضروریات زندگی بشمار می روند سنگ های کمیاب مثل فیروزه ولاجورد نه به سبب زیبایی ،بلکه به سبب قدرت جادویی نهفته در آنها ارج وبها می یافتند وارزش نهفته در شی ء وقتی که به شکل چیزی که خود دارای مانا است ، درآورده شود ،تشدید می گردد اگر یک تکه لاجورد به شکل گاونر در آورده شود ، دارنده آن نه تنها از صفای آسمان لاجوردین ، بلکه از قدرت گاو نر نیز برخورداری می گردد وبدین گونه بود که ساختن نظر قربانی رواج یافت و این کار ، الهام بخش وتوسعه دهنده فن ترصیع نیز شده است .
گوینده:پوران حاجتی