معنی سمبلیک ماهی در آثار مارلیک

مادینگی ، تولید مثل ، غذای مقدس ، فراوانی ، دریا ، دانش ، عقل  و مغز ،همگی جزء باورهای قوی وافسانه ای «مفهوم ماهی » در اذهان توده های انسانی تاریخ از جمله مردمان دریا کناران (منطقه مارلیک و بحرخزر) بوده است .
در افسانه های آفریقایی ، ماهی سمبل  شروع وآغاز هستی زمینی محسبوب می شود ، که می تواند با قراردادن کره زمین در پشت خود از آن محافظت ونگهداری کند .در آئین های سوگواری چین وهندوستان ماهی سمبل زندگی می باشد ودر آئین های مسیحی ماهی نماد اعتقاد وپاکی است که در پایان دنیا توسط مسیح موعود به عنوان غذایی در میان مومنان تقسیم می شود « در الواح سنگی سومری لباس خدای آب وموبدان به صورت جامه بلند ، ماهی مجسم شده است ودر آئین بودایی دُم ماهی تجسم خورشید ورعد وسمبل فراوانی وخوشی می باشد» 
در افسانه های اساطیری «مرغ وماهی » در مقابل «اهریمن » مقاومت می کنند و پیروز می شوند .در منظومه حماسی فردوسی که برجسته ترین داستانهای منظوم عاشقانه آن مربوط به تهمینه ورستم است .عمق عواطف زنانه تهمینه با زیباترین شکلی به رستم بازگو می شود واز «مرغ وماهی » با لطیف ترین بیان انسانی سخن می رود .با توجه به قدمت تکاملی «ماهی »در مسیر تاریخ موجودات زنده ، که احتمالاًیکی از قدیمی ترین مهره داران روی زمین به حساب می آید وجزء اسطوره های قدرتمند دوران باستان در شورع تشکیل اولین حکومت های قبیله ای می باشد .می توان نقش ماهی را در آثار هنری مارلیک به نمایش گذاشته اند وقرنهاست توسط هنرمندان جیره دست مارلیکی به صورت جاویدانی ، روزگار می گذارنند ، می توان تصویر ماهی رابا اشکال مختلف در این آثار نام برد .در جامعه قبیله ای کوچنده وبسته مارلیک که قدمت هنری آن به بیش از پنج هزار سال می رسد طبیعی است که نقش ماهی وشکار آن در آب وتأثیرپذیری توده های انسانی آن زمان از ماهی ، به اشکال مختلف ودر ارتباطات آن دوره ظهور کرده باشد.
گوینده:پوران حاجتی