معنای به سر گرفتن قرآن

فرمایشات آیت الله جوادی آملی در مورد «معنای به سر گرفتن قرآن در شب قدر» (9:19)