مشخصات کود قارچ

از کود مرغ گوشتی برای پرورش قارچ استفاده کنید زیرا درجیره غذایی مرغان گوشتی پروتئین بیشتری وجود دارد ومیزان رطوبت کود مرغ گوشتی از رطوبت مرغ تخم گذار می باشد .رطوبت کود مصرفی 20الی 25 درصد باشد .رنگ کود مصرف روشن باشد (رنگ کود تازه نوک مدادی روشن است ) – کومرغی نسوخته باشد چون فعالیت میکرو ارگانیسم ها در آن کم بوده تا موادغذایی آن از بین نرود .به طور کلی عمر انبار داری کود مصرفی کمتر از دوماه باشد .
در داخل کود ، کودهای به هم چسبیده (توده ای )نباشد در غیر این صورت خرد شود ، در غیر این صورت ترکیب با سایر مواد بستر دچار اختلال می گردد .
کود مصرفی نا خالصی نداشته ومیزان ازت ( N)آن 5/3 الی 5درصد باشد .
کودمصرفی حتماً مخلوطی از کود مرغی وسبوس باشد .
منبع اصلی انواع میکروارگانیسم های مفید جهت کمپوست سازی ، کود مرغی است .اگر کود از مرغداری تهیه شود که در جیره غذایی مرغان خود آنتی بیوتیک کمتری مصرف کرده باشد ، بهتر است .پودرسنگ گچ با نام های دیگری : ژیپس ( سولفات کلسیم آبدار یا هیدراته ) با فرمول شیمیایی .
Caso4 (H2O ) 2  است .سنگ گچ موجود در ایران دارای PH 5/7 وپودر سنگ گچ موجود در هلند دارای PH 7/9 می باشد .مقداری اضافی نمودن پودر سنگ گچ ، مشکلی ایجاد نمی کند ولی کاهش مصرف آن باعث ایجاد اختلال در امر کمپوست سازی می وشد .پودر سنگ در بستر از چسبیدگی ولزج شدن کلش کمپوست جلوگیری می کند این عمل را با رسوب ذرات کلوئید محلول در محیط کمپوست وخنثی نمودن چربی ها انجام می دهند .
 
گوینده:پوران حاجتی