مسواک برقی

مسواک برقی با نیروی الکتریکی در سال 1939 اختراع گردید که این امر به قصد ساده تر کردن کنترل پلاک برای بیماران انجام شد .اولین مسواک های بری طوری طراحی شده ان که از تکنیک های مسواک زدن دستی با استفاده از حرکات عقب جلو ، تقلید کنند ، سپس برخی انواع دیگر با حرکات دایره با بیضی شکل وبرخی دیگر با ترکیبی از حرکات مختلف طراحی شده اند .امروزه بسیاری از انواع مسواک های برقی به منظور استفاده در منزل در دسترس می باشند که در برخی از آنها دسته الیاف به صورت متقابل عمل می کنندوهمچنین بعضی از انرژی صوتی یا فرکانس پایین برای افزایش توانایی تمیز کردن استفاده می نمایند .
همچنین مسواک های برقی که نوک آنها به منظور تمیز کردن نواحی بین دندانی ، شکل داده شده نیز در دسترس می باشند .همه مسواک های برقی بر تماس مکانیکی بین الیاف ودندان ها برای برداشت پلاک تکیه می کننده .اضافه کردن انرژی صوتی یا فرکانس پایین باعث می شود که عمل تمیز کردن این مسواک ها اندکی دورتر اط نوک الیاف آنها صورت می گیرد .همچنین نشان داده شده که ارتشعات ولید شده در اتصال باکتری ها به سطوح دندانی اختلال ایجاد می کند .میتوان گفت در کوتاه مدت ، اثرمسواک برقی مشابه مسواک دستی است .ولی مسواک های برقی پیشرفته با خصصیات اضافه از قبیل تکنولوژی دسرسی بیشتر به نواحی بین دندانی وداشتن زمان سنج که به افراد مسواک زدن طولانی تر را یادآوری می کند ،به نظر برخی از محققان برتر از مسواک دستی است .افراد تنبل با مسواک برفی که به صورت اتوماتیک حرکات تولید کرد وبه تلاش عمل کننده کمتر نیاز دارند ، بهتر مسواک می زنند مطالعات نشان داده که مسواک های برقی باعث بهبود سلامت دهان در موارد ذیل می گردند:
1- کودکان ونوجوانان 2-کودکن با ناتوانی بدنی ویا ذهنی 3-بیماران بستری شده شامل افراد مسن تر که دندان هایشان نیاز به تمیز توسط پرستار دارد .اگر مسواک برقی به صورت منظم ومناسب استفاده شود می تواند جایگزین ارزشمندی برای مسواک های دستی باشد .این مسواک ها مخصوصاً برای تمیز کردن سطوح پروگزیمال وبرای افراد با توانایی محدود دست ها ، بچه هایی که آنها را دوست دارند وپرستاران بیماران ناتوان وغیره مفید می باشد .برخی بیماران بخصوص بچه ها به راحتی مسواک های برقی را ترجیح داده ووقتی از آن استفاده می کنند از انجام روش های بهداشتی دهانی بیشتر استقبال کرده وآنها را بهتر انجام می دهند.
گوینده:پوران حاجتی