مزایای خاک پوششی در پرورش قارچ

پس از رشد قارچ در سطح بستر یک پوشش سفید رنگ در سطح بستر تشکیل می شود .دراین موقع لازم است سطح بستر با پوشش مناسبی پوشانده شود .این مرحله اساسی تکنیک تولید قارچ است .این پوشش جهت متوقف کردن رشد رویشی قارچ و وارد کردن میسیلیوم به تولید باردهی استفاده می  شود .مزیت های این روش به شرح ذیل است :
- خاک پوششی تکیه گاه ولنگرگاه مناسبی را برای استقرار اندام های باردهی بوجود می آورد در صورت عدم استفاده از خاک پوششی اندام های باردهی ، تشکیل نشده ،چراکه خاک پوششی باعث تحریک میسلیوم ها شده وتولید اندام های باردهی می کند ودر صورت تشکیل نیز به علت نبود قدرت استقرار روس بستر افتاده وخشک می شود .
- خاک پوششی رطوبت لازم برای تشکیل ورشد اندام های باردهی قارچ را فراهم می آود 
- خاک پوششی از تبخیر رطوبت بستر در زمانی که وجودآن بسیار حیاتی است جلوگیری به عمل می آورد .
- محتویات خاک پوششی کمپوست : برای  خاک پوششی باید از مخلوط خاک سیلت لوم وخاک هوموس به نسبت یک به یک استفاده کرد PH  خاک پوششی باید در حدود هشت باشد واگر خاک پوششی تهیه شده PH اسیدی داشته باشد به آن مقداری سنگ گچ اضافه می کنند خاک پوششی اگر به مدت زمان یک الی دو هفته بعد از آماده شدن در محل مخصوص نگهداری شود مقدار PH آن تغییر پیدا خواهد کرد وبه حدود 7/5 خواهد رسید .
فرمول های خاک پوششی :
- خاک رسی لوم + کودگاوی کاملاً پوسیده به نسبت یک به یک 
- خاک رسی لوم + کودگاوی کاملاً پوسیده + کمپوست مصرف شده(حداقل دو سال مانده باشد )به نسبت  دو به یک به یک .
- کمپوست مصرف شده+ خاک رسی لوم به نسبت یک به چهار 
باتوجه به اینکه خاک پوششی معمولاً به صورت یک لحاف برای سطح بستر عمل می کند وممکن است باعث افزایش درجه حرارت بستر شود لذا برای جلوگیری از این امر معمولاً قبل از عملیات خاک دهی درجه حرارت بستر را 4الی 5درجه کاهش می دهند .
گوینده:پوران حاجتی