مرشد

کسی که در زورخانه برای ورزشکاران ضرب می گیرد واشعار حماسی می خواند ،مرشد نامیده می شود .ساختمان زورخانه ، به طور کلی تشکیل می یابد از یک فضای وسیع وروشن با چهارستون سنگی ویک سقف گنبدی بادگیر شیشه دار، در میان چهار سقف گنبدی ، کوتاه تر ، دورتادور این محوطه را برای نشستن تماشاچیان وگذاشتن میل وتخته شنا ، کباده وغیره وآویختن لباس ورزشکاران ، سکوبندی می کننند و جالباسی می زنند .

در زیرطاق های بزرگ اصلی ودر بین چهار ستون سنگی ، یک گودال هشت ترک حوض مانندی به نام گود می سازند ، کف گود را از عمق یکی دو ذرعی با بوته وخارو خاشاک پر می کنند وروی آن را تا عمق کمتر از یک ذرع خاک نرم می ریزند که تا حدودی حالت فنری پیدا کند وبرای چرخیدن وکشتی گرفتن مناسب می باشد در کنار گود ، چسبیده به ستون سنگی ، ورو به روی درب ودالان ورودی ، یک سکوی بلند وزیبایی به وسعت یک ذرع مربع ( یک متر مربع ) می سازند در آنجا روی تشکچه اش دو زانو می نشیند .یک زنگ بزرگ برنجی از سقف به جلوی سکو آویزان است .ضرب گنده ای را روی زانو وزر بغلش قرار می دهد ویک منقل کوچک آتش واسفند هم جلوی ضرب قرار می دهد پایین گود عده ای ورزشکار پیرو جوان وبچه سال ، ایستاده اند ، هر یک از آنها یک لنگ کرباسی راه راه آبی ، قرمز به کمر دارند یکی در وسط وبقیه دورتادور گود به آهنگ ضرب واواز مرشد شروع می کند ودیگران هم همان را تکرار واز دستوراتش پیروی می کنند .به محض اینکه پهلوان با سابقه ای از درب زورخانه وارد می شود مرشد یک ضربه به زنگ می زند وبا صدای بلند خوش آمد می گوید ، ودیگران هم صلوات می فرستند ومیاندار جایش را به وی تعارف می کند در آمد مرشد از محل حق عضویت ورزشکاران ومراسم گل ریزان که برای پهلوانان نامی بر پا می گردد .

گوینده:پوران حاجتی