مراحل فاز کمپوست قارچ

- روش خیساندن کِلش گندم :
بهترین روش زمان خیساندن کلش گندم غرقاب نمودن آن در داخل استخر ساخته شده به همین منظور می باشد مدت زمان این مرحله نسبی بوده وتقریباً 10 الی 12 ساعت طول می کشد جهت شروع کمپوست سازی کلشن گندم باید حداقل 75 درصد رطوبت جذب نماید .
از ابتدای کمپوست سازی تا انتهای آن برای هر هزار کیلوگرم کلش گندم خشک 5000لیتر آب صرف 
می شود .در ایران از هر یک تُن کلشن خشک تقریباً 2/5 تن کمپوست واز میزان کمپوست 450کیلوگرم قارچ برداشت می شود .رابطه مدت زمان خیساندن کلشن گندم با مدت انبار داری آن رابطه ای معکوس می باشد. 
در داخل بافت کُلش یک سری مواد واکسی (روغنی ) وجود دارد .این مواد آب گریز بوده وسرعت جذب آب در داخل بافت توسط کلش را کاهش می دهد .اگر کلش را در انبار نگهداری کنیم ، با گذشت زمان مواد روغنی تجزیه شده واز بین می رود .در نتیجه کلش با سرعت بیشتری آب جذب کرده ومدت زمان عمل پیش خیساندن آن کاهش می یابد .
ترکیب مواد اولیه :
مواد تشکیل دهنده کمپوست مصنوعی ودرصد اختلاط آنها :
به ازای مصرف هر 1000کیلوگرم کلش گندم خشک 60تا 80 درصد آن ( 600تا 800کیلوگرم ) کودمرغی و10تا 15 درصد آن (100تا 150کیلوگرم )پودرسنگ گچ مصرف می شود .هرچقدر کود بیشتری مصرف گردد .پودرسنگ گچ بیشتری نیز مصرف می شود .
 
گوینده:پوران حاجتی