محراب نیاز

( شهید دانش حجتی) 

دانش حجتی

دختر کوچکم مریض شده بود و داشت در تب میسوخت سرفه اش قطع نمیشد جاده ها هم خراب بودند، نمیشد ببریمش دکتر، صبر کردم دانش آمد گفتم: پسرم خواهرت دارد از تب میمیرد این شیشه را بگیر برو برایش شربت سرفه بخر .

یک روز گذشت ولی دانش نیامد بچه را برداشتم و رفتم مسجد دنبالش، دیدم در داخل محراب نشسته مشغول نماز است، گفتم: تو اینجا هستی مگر قرار نبود شربت سرفه بیاوری؟ ببین حال خواهرت اصلا خوب نیست!

چیزی نگفت! حرفم که تمام شد گفت: مادر برو وضو بگیر و قرآن را بمال روی سرو صورتش ان شاا... حالش خوب میشود، همه کارهایی که گفت انجام دادم موقع برگشت از مسجد در وسط کوچه متوجه شدم دخترم دیگر سرفه نمیکند و کاملا خوب شده .

 

                                                                                                 زهرا خیبری