جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

ماهیت و تغییر خواص مواد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهیت و تغییر خواص مواد

Loading the player...

با تغییر مواد از مقیاس عادی به مقیاس نانو، واکنش پذیری مواد به نحومحسوسی ارتفاء پیدا می کند و این پدیده در تولید کاتالیزگرها استفاده شده اگر در مقابل حجم ثابتی از یک کاتالیزگر،سطح آنرا افزایش دهیم،موقعیتهای واکنش پذیر زیاد می شود و این مساله بطور مستقیم روی سرعت فرایندهاتاثیر مثبت می گذارد. افزایش خواص جذب با افزایش نسبت تعداد اتمهای سطحی به کل اتمهای یک ماده، فوق العاده بهبود پیدا می کند و از همین خاصیت است که استفاده شد و بازدهی نانو کاتالیزگرها به مراتب بهتر از کاتالیزگرها ظهور کرد.

 

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

نویسنده: فاطمه هژیرپسند - معصومه پور احمدی

کارگردان و تدوینگر : سید مصطفی نبوی

تصویر برداران:حسن جعفری - حسین زحمتکش

 

The nature of Nanotechnology and Changes in material properties What is the impact of Nanotechnology in changes of materials attributes? By changing the normal scales into Nanotechnology scales, materials reactivity would significantly improve and this would be used as catalysts production. If a constant volume of the catalyst increases, the reactivity might increase and this issue directly, could have a positive influence on the speed of processes. Increase the absorption properties, by increasing the number of surface atoms to total atoms in a substance would remarkably increase in quality. This property was used and the efficiency of the Nanotech-catalysts appeared much better toward typical catalysts.