ماست بند

کسی که پیشه اش تولید ماست و پنیر وسایر محصولات شیری است ، ماست بند نامیده می شود .ماست بند شیرگاودارهای شهری وگوسفندداران وچادر نشین را خریداری می کند ، همه را جداجدا در پاتیل ریخته وروی حرارت می جوشاند ودر کشکول وتغار وطرف های کوچک تر می ریزند با مقداری ماست مایه آن را به ماست تبدیل می نماید که آن خود نیاز به مراحلی خاص دارد از جمله مناسب بودن حرارت شیری که جوشانده است ومیزان ومقدار مایه ماست وگرم نگه داشتن آن ، تا عمل تبدیل به ماست به درستی وسهولت انجام پذیرد برای گرفتن کره ، دوغ را در خمره بزرگی می ریزد وبا یک چوب نیم متری ونیمی که به سر آن یک چاپره کوچک کوبیده شده است تلمبه می زند یعنی پی در پی چوب پره دار را در داخل دوغها بالا وپایین می برد تا ذرات کره از ماست جدا گردند ودر سطح دوغ بایستند .آنگاه آن کره ها را با دست بر می دارد ومی فشارد که دوغش جدا وخودش منسجم ویکپارچه شود .
طرزساختن پنیر هم بدین ترتیب است که شیر را قدری حرارت می دهد ودر چند ظرف کوچکتر می ریزد وپارچه حاوی پنیرمایه را در شیر هر یک از ظرفها فرو می برد وپس از خیس شدن ، فشارش می دهد تا شیرهای جذب کرده را پس بدهد وسب گردد که شیر آن ظرف ببندد وپنیر بشود سپس آنها را در آستری ی ریزد وگره می زند ودر جایی می آویزد تا آبش فرو بچکد وسفت گردد .برای تهیه پنیر مایه ، بزغاله نوزادی که هنوز علف نخورده است ، می کشن وشیر دانش را که جزو شکمبه اش می باش ، در شیر قرار می دهند وپس از مدتی آن را در آفتاب خشک می کنند ودر دستمال نگاه می دارند ودر موقع نیاز مورد استفاده قرار می دهند .
 

گوینده:پوران حاجتی