فصل انتخاب

با درد و اشتياق    زخميم و مرهميم

با عشق و آرزو     زنده به  عالميم

ابريم و بارشيم  چون شعله سركشيم

طوفان تباري از   خشميم  و  آتشيم

همراه و همصدا   همرز  و  همركاب

بالنده مي شويم    در  فصل  انتخاب

من در نگاه تو        تو در  دل  مني

دل خسته از فريب   دلخون ز دشمني

چون  رود مي رويم    تا بيكران  موج

سرسبز و سرفراز قد مي كشيم به اوج

همراه و همصدا  همرز و همركاب

بالنده مي شويم  در  فصل انتخاب

با ياد هر شهيد  مائيم  و رأي ما

پروازمان  بلند     پندارمان  خدا

يك روز مي رسيم   آنجا كه پيش روست

جايي كه بي گمان     پايان  جستجوست

همراه و همصدا  همرز و همركاب

بالنده مي شويم  در  فصل انتخاب