جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

عفونت سینوس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عفونت سینوس

عفونت سینوس یا سینوزیت به التهاب سینوسها و مجاری بینی گفته می شود . عفونت سینوس موجب ‏بروز سر درد یا فشار در چشمها ، بینی ، گونه ، یا یک طرف سر می شود. همچنین فرد مبتلا به عفونت ‏سینوس ممکن است سرفه ، تب ، مشکل تنفسی و گرفتگی بینی همراه با ترشحات بینی نیز داشته ‏باشد. سینوزیت به دو نوع حاد (با شروع ناگهانی ) یا مزمن (بلند مدت ، رایج ترین نوع ) طبقه بندی ‏می شود. ‏
آناتومی سینوسها (همچنین سینوسهای پارانزال خوانده می شوند) : جمجمه انسان حاوی چهار جفت ‏اصلی کیسه های حفره دار پر از هوا به نام سینوسها می باشد. این سینوسها به فضایی بین سوراخهای ‏بینی و حفره بینی متصل می شوند. سینوسها به محافظت از جمجمه و کاهش وزن آن کمک می کنند. و ‏این امکان را می دهد که صدا درون آن طنین انداز شود . ‏
-سینوسهای قدامی(در پیشانی)‏
‏-سینوسهای آرواره ای(پشت استخوان گونه)‏
‏-سینوسهای اتموئید(بین چشمها)‏
‏-سینوسهای اسفنوئید(پشت چشمها)‏

محتوی این سینوسها در برابر باکتری خارجی (جرمها ) دفاع میکند. اگر اختلالی ایجاد شود که بردفاع ‏معمول داخل سینوسهای میزبان تاثیر بگذارد ، دفاع این امکان را فراهم می کند که معمولا باکتری در ‏حفره های بینی باشد ، تا وارد هر یک از سینوسها شوند . باکتری در آنجا به سلولهای جداره می چسبد ‏و موجب عفونت سینوس می شود . ‏
سینوزیت حاد معمولا کمتر از 8 هفته به طول می انجامد یا بیش از 3 بار در سال اتفاق نمی افتد و در ‏هر اپیزود بیش از 10 روز طول نمی کشد . داروها معمولا برای درمان سینوزیت حاد موثرند . شیوه ‏درمانی موفق آسیب وارده به جداره مخاط سینوسها و استخوان اطراف جمجمه را خنثی می کند . ‏
سینوزیتهای مزمن بیش از ه،8فته به طول می انجامد یا بیش از 4 بار در سال با تداوم علائم معمولا ‏بیش از 2 روز اتفاق می افتد . این سینوسها با یک لایه مخاطی و سلولها پوشیده می شوند که حاوی ‏موهای کوچکی به نام مژک بر روی سطح آنها می باشند . این مژکها در به دام افتادن و پیش راندن ‏باکتری و آلاینده های خارجی کمک می کنند. ‏OMC ‎‏ به مجرای بینی تا سینوسهای نزدیک بینی ‏متصل می باشند . ‏


سینوسها : علائم ، تشخیص و درمان
-علل عفونت سینوس
معمولا سینوزیت حاد به دنبال عفونتی ویروسی در مسیر بالای دستگاه تنفس اتفاق می افتد ، ‏اما آلرژن ها ( مواد آلرژی زا ) یا آلاینده ها نیز می توانند موجب بروز سینوزیتهای حاد گردند. ‏یک عفونت ویروسی موجب آسیب  رساندن به سلولهای جداره سینوس می گردد. این آسیب ‏موجب به وجود آمدن التهاب می شود. دیواره با مواد سیال ضخیم شده و موجب مسدود شدن ‏مجرای بینی می گردد. این مجرا به سینوسها متصل است . گرفتگی ، معمولا روند رفع باکتری ‏داخل مجاری بینی را مختل می کند ، و با کتری شروع  به تکثیر و حمله به جداره سینوس می ‏کند . این امر موجب بروز علائم عفونت سینوس می شود . آلرژن ها و آلاینده ها تاثیری مشابه ‏ایجاد می کنند. ‏
معمولا باکتریهایی موجب بروز سینوزیتهای حاد می شوند که عبارتند از : : پنومونی ‏استرپتوکوک ، هموفیلوس ، آنفلوآنزا، کاتارالهای کوراکسل. این میکرو ارگانیسمها ، در کنار ‏استافیلوکوک اورئوس و بی هوازی ( باکتری که بدون اکسیژن زندگی می کند ) موجب بروز ‏سینوزیت مزمن می شوند. ‏
‏   قارچها نیز موجب افزایش سینوزیتهای مزمن می شوند به ویژه در افراد مبتلا به بیماریهایی ‏مانند ایدز ، لوکمی و دیابت که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ....
(    این متن  ادامه دارد )

مترجم : معصومه یعقوبی  ‏
کارشناس روابط عمومی مرکز گیلان ‏


Sinus Infection
Sinus infection, or sinusitis, is an inflammation of the sinuses and nasal passages. A sinus ‎infection can cause a headache or pressure in the eyes, nose, cheek area, or on one side of ‎the head. A person with a sinus infection may also have a cough, a fever, bad breath, and ‎nasal congestion with thick nasal secretions. Sinusitis is categorized as acute (sudden onset) ‎or chronic (long term, the most common type).‎
Anatomy of the sinuses (also called paranasal sinuses): The human skull contains 4 major ‎pairs of hollow air-filled sacks called sinuses. These connect the space between the nostrils ‎and the nasal passage. Sinuses help insulate the skull, reduce its weight, and allow the voice ‎to resonate within it.‎
•    Frontal sinuses (in the forehead)‎
•    Maxillary sinuses (behind the cheek bones)‎
•    Ethmoid sinuses (between the eyes)‎
•    Sphenoid sinuses (behind the eyes) ‎
The sinuses contain defenses against foreign bacteria (germs). If a disruption occurs that ‎affects the normal host defenses inside the sinuses, those defenses may allow bacteria, ‎which are normally present in the nasal passages, to enter any of the sinuses. Once there, ‎the bacteria may stick to the lining cells and cause a sinus infection.‎
Acute sinusitis usually lasts less than 8 weeks or occurs no more than 3 times per year with ‎each episode lasting no longer than 10 days. Medications are usually effective against acute ‎sinusitis. Successful treatment counteracts damage done to the mucous lining of the sinuses ‎and surrounding bone of the skull.‎
Chronic sinusitis lasts longer than 8 weeks or occurs more than 4 times per year with ‎symptoms usually lasting more than 20 days.‎
These sinuses are covered with a mucus layer and cells that contain little hairs called cilia on ‎their surface. These help trap and propel bacteria and pollutants outward. The ostiomeatal ‎complex (OMC) connects the nasal passage to the paranasal sinuses.‎
Sinusitis: Symptoms, Diagnosis, Treatment ‎
Sinus Infection Causes
Acute sinusitis usually follows a viral infection in the upper respiratory tract, but allergens ‎‎(allergy-causing substances) or pollutants may also trigger acute sinusitis. A viral infection ‎causes damage to the cells of the sinus lining. This damage leads to inflammation. The lining ‎thickens with fluid that obstructs the nasal passage. This passage connects to the sinuses. ‎The obstruction disrupts the process that removes bacteria normally present in the nasal ‎passages, and the bacteria begin to multiply and invade the lining of the sinus. This causes ‎sinus infection symptoms. Allergens and pollutants produce a similar effect.‎
Bacteria that normally cause acute sinusitis are Streptococcuspneumoniae, Haemophilus ‎influenzae, and Moraxella catarrhalis. These microorganisms, along with Staphylococcus ‎aureus and anaerobes (bacteria that live without oxygen), are involved in chronic sinusitis.‎
Fungi are also becoming an increasing cause of chronic sinusitis, especially in people with ‎diseases that weaken the immune system, such as AIDS, leukemia, and diabetes.‎

http://www.webmd.com/allergies/sinus-infection