ضامن آهو

مي جانماز سر همش تي گونبد نيا كونم                          هميشه بر سر نمازم گنبدت را نگاه مي كنم

كبوتر حرم بونم پرزنم و صفا كون                                          كبوتر حرم مي شوم ، پر مي زنم و صفا مي كنم

دس به تي پر زنم و صفا كونم                                 دست و به دامنت مي شوم و حاجتم را روا مي كنم

 

مدني عينهو آهو                                       من همانند آهو

فوكنم چشم جي ارسو                                از چشم اشك مي ريزم

مي چشمون كونه تي ور سو                      چشمان من پيش تو روشن است

 

وختي شفاخنم دخيل  تي پنجره دبوسنم              وقتي شفا مي خواهم به پنجره تو دخيل مي بندم

اي ناجه همره كه بيد  مي خواب مئني خوسنم     با اين آرزو كه به خوابم بيايي ، مي خوابم

وختي بيه رادكنم  تي پاماله نه بوسنم                وقتي كه بيايي ، راه مي افتم و ردپاهايت را مي بوسم

 

مدني عينهو آهو                                       من همانند آهو

فوكنم چشم جي ارسو                                از چشم اشك مي ريزم

مي چشمون كونه تي ور سو                      چشمان من پيش تو روشن است

 

نقار نه صدا هنه ، مي ديل تره تنگه بونه                   صداي نقاره ها كه مي آيد ، دلم برايت تنگ مي شود

چاووشانه نوا هنه ، مي ديل تره تنگه بونه                     نواي چاووشي ها كه مي آيد ، دلم برايت تنگ مي شود

تا يته آشنا هنه مي ديل تره تنگه بونه                        تا آشنايي مي آيد ، دلم برايت تنگ مي شود

 

مدني عينهو آهو                                       من همانند آهو

فوكنم چشم جي ارسو                                از چشم اشك مي ريزم

مي چشمون كونه تي ور سو                      چشمان من پيش تو روشن است