صحاف

کسی که کتاب های از هم گسیخته وضایع را مرمت وکتابهای تازه را ته دوزی وشیرازه زنی وجلد می کند ، صحاف نامیده می شود .

ابزارآلات مورد نیاز صحاف عبارتند از :میز ودوتخته سنگ صاف وکاملاً صیقلی سوزن ،درفش ، مشته ، گیره ، کارد ، قیچی ، چوب ساب ،نخ سریش،تیماج ،کاغذ، قلیان وپارچه ململ وغیره .

گیره از دو قطعه تخته سفت به طول تقریبی نیم ذرع وبه عرض یک چارک که یک سر دو میله آهنی آن به تخته زیرین ثابت شده تشکیل می یابد ودو سر دیگر میله ها از دو سوراخ تخته بالایی آن گذشته به انتهای یک کمان فلزی متصل گردیده واز وسط این کمان یک پیچ بلند وکلفت با دسته اهرمی شکل به روی تخته بالایی وصل شده است به طوری که هر وقت اهرم آن را می چرخانند فاصله بین دو تخته تغییر می کند .وقتی صحاف می خواهد یک کتاب از هم گسیخته را اصلاح کند ، تمام ورقه های آن را ازهم جدا می کند ، ورقه های پاره وتاخورده را جدا جدا با کاغذ همرنگ وصله کده وبا مشته صاف می نماید وصفحه ها را دوباره روی هم قرار می ده ، به اول واخرش چند برگ لای دو تخته گیره میگذارد ، به عطف آن سریش می مالد ویک تکه پارچه مکمل روی آن می چسباند ودر صورتیکه جلد آن هم ضایع شده باشد ، مرمت می کند ورویه آن را با تیماج نوتعویض می نماید وکتاب را داخل جلد قرار می دهد ودو طرفش را می چسباند ومدتی زیرگیره می گذارد وسپس با سنباده دورش را صاف می کند وتحویل می دهد .

 

کاری از پوران حاجتی