شير بلال

شاعر: ابوالقاسم نزهت سرشت
 

متن شعر


شیر بلال شور بلال      شیر بامزه بلال            بلال نوبر – بلال آب نمک خورده
خوردنش حلال      مال میر جلال            خوردنش حلال است  - مال میر جلال است
بیا بلال فادم تره       مال حلال فادم تره            بیا بلال  بدم  -  مال حلال به تو بدم
اوی مشتی برار بیا بیدین من چی باوردم        ای برادر بیا ببین چه چیزی آوردم
هم شیر داره هم دانه داره می بابا گندم             هم شیره دارد ، هم دانه دارد این بلال من
تی زاک زوکه وا ببری چیکچی بخانه            برای فرزندانت یک چیزی باید خانه ببری
دست خالی بیشی زاکان تیره گیریدی بهانه        اگر با دست خالی بروی بچه ها بهانه می گیرند
هن شیر بلاله بابی    هن شوره  بلال               پسر این بلال نوربر است – بلال آب نمک خورده است
ارزان فروشم اوی جاغلان ا شیر بلاله            ای بچه ها بلال نوبر را ارزان می فروشم
ترو تازه ببر گندمانه ، صب بیچه ماله            تر و تازه بلال را ببر ، صبح چیده شده
تره ایه بیجم مشتی برار  ببر به خانه            برایت بلال را کبابی  می کنم تا خانه ببری
از صب تا غروب می کار  همش دوخان دوخانه        از صبح تا غروب کارم صدا کردن است
هن شیر بلاله بابی    هن شوره  بلال               پسر این بلال نوربر است – بلال آب نمک خورده است
تی کاشتنره آفتاب خوره می پشت تانه            برای کاشتنت آفتاب به پشتم می خورد
تی بردنه ره بودوش کشم ا پیله چانه            برای بردنت زنبیل بزرگ را بدوش می کشم
تی بیشتنره آتش خوره می دست تانه            برای کبابی کردنت آتش دستانم را می خورد
تی فروختنه خسته کونه می چک و چانه        برای فروختنت فک و چانه ام خسته می شود
هن شیر بلاله بابی    هن شوره  بلال               پسر این بلال نوربر است – بلال آب نمک خورده است
تی کاکل افشان مره خانه به خانه            با کاکل افشانت خانه به خانه
گردی نزنی جان بلال تی زلف شانه            بلال جان می گردی و زلفت را شانه نمی زنی
سبزه قبا زیر بیرون بامو مرواری دانه            از زیر قبای سبزت دانه های مروارید بیرون می زند
تی برکته قوربان ایتا به هیزار تا دانه            قربان برکتت که هر دانه هزار دانه می شود
هن شیر بلاله بابی    هن شوره  بلال               پسر این بلال نوربر است – بلال آب نمک خورده است